664 Vodenje ljudi

664 Vodenje ljudi

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Janez Stare

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • razčleni razlike med vodenjem in menedžmentom
 • razlikuje med teorijami, pristopi in modeli vodenja ljudi
 • ovrednoti vpliv vodje na zaposlene
 • utemelji odgovornosti in pristojnosti vodje
 • poišče podrobnosti in razlike vodenja v javnem in zasebnem sektorju.

Kompetence:

 • sposobnost analitične presoje razvoja področja vodenja
 • sposobnost razumevanja vodenja kot upravljanja socialnih situacij,
 • razumevanje moči vodje
 • razumevanje vpliva vodje na delovno situacijo
 • razumevanje osnovnih značilnosti vodenja v javni upravi.

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev vodenja
 • Vodenje in menedžment
 • Vodenje ljudi in upravljanje socialnih situacij
 • Teorije in pristopi k vodenju
 • Selekcija in razvoj vodij
 • Vodja in moč
 • Vodja in motivacija za vodenje
 • Vpliv vodje na oblikovanje organizacijske kulture
 • Vpliv vodje na oblikovanje organizacijske klime
 • Vrednote in etičnost vodenja
 • Dejavniki uspešnega vodenja
 • Vodenje ljudi v javni upravi

3. Temeljna literatura in viri

 • Stare, J., Seljak, J. Vodenje ljudi v upravi: povezanost osebnostnega potenciala za vodenje z uspešnostjo vodenje. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2006, 292 str.
 • Northouse, P., G.: Leadership theory and practice. Sage Publications, Thousand Oaks, 2003, izbrana poglavja, 100 str.
 • Sadler, Philip, Leadership. MBA Maserclass, Kogan Page, London, 2003, 195. str..

4. Predvideni študijski rezultati

Študent pozna opredelitve in vsebino vodenja ter zakonitosti razvoja področja. Razume pomen in vlogo vodij, njihov vpliv na delovno situacijo in oblikovanje primernega delovnega okolja ter vidike uspešnega vodenja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • seminarsko delo
 • skupinska predstavitev
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit in/ali ustni izpit (lahko se opravi z dvema kolokvijema, oba pozitivno) (70 %)
 • seminarsko delo (30 %)
 • Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobil do roka za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).