663 Management v javnem sektorju

663 Management v javnem sektorju

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin

 

1. Cilji in kompetence

Študent
Zna uporabiti temeljna menedžerska znanja za potrebe odločanja v javnem sektorju,
Uporabi ključne elemente za dosego učinkovitega in uspešnega menedžiranja,
Zna uporabiti metode odločanja za reševanje problemov,
Razlikuje menedžerske probleme v javnem in zasebnem sektorju,
Prepozna pomen razvoja menedžementa v javnih organizacijah.
Kompetence:
razumevanje menedžmenta v javnem in zasebnem sektorju,
razumevanje vpliva makro in mikro elementov na delovanje in menedžment v javnem sektorju,
sposobnost obvladovanja procesa odločanja in uvajanja sprememb v organizacijah,
razumevanje konceptov učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti v javnem sektorju,
sposobnost razvijanja menedžmenta in uvajanja sprememb v javnem sektorju.

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v management
 • Tehnike in funkcije managementa
 • Proces odločanja
 • Razmejitev med javnimi, zasebnimi in nepridobitnimi organizacijami ter posebnosti managementa in organizacije v javnem sektorju
 • Institucionalni izomorfizem in hibridne organizacije
 • Analiza okolja javnih organizacij
 • Struktura in kultura javnih organizacij
 • Management sprememb v javnem sektorju in ideologija novega javnega managementa
 • Politika in management javnih organizacij
 • Management učinkovitosti in uspešnosti javnih organizacij
 • Management v nepridobitnih organizacijah
 • Trženje v javnih in nepridobitnih organizacijah

3. Temeljna literatura in viri

 • RAINEY, Hal G. (2009). Understanding and Managing Public Organizations. 4th Edition. Jossey Bass. Chapters 1-5, 13-14.
 • WORTH, Michael J. (2009). Nonprofit Management: Principles and Practice. SAGE, London. Chapters 1-9.
 • PEČAR, Zdravko (2004). Management v javnem sektorju. Fakulteta za upravo, Ljubljana. Poglavji  3 in 5.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent je usposobljen strukturirati in reševati menedžerske probleme v javnih organizacijah ter pozna potrebne veščine za učinkovito odločanje in uvajanje sprememb v delovanju javnih organizacij po zaključku predmeta.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • projektno delo
 • seminarska naloga
 • skupinska predstavitev
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit  (80 %)
 • Seminarska naloga (20 %)