656 Javne finance

656 Javne finance

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Maja Klun 

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • utemelji temeljne značilnosti prihodkovne in odhodkovne strani konsolidirane bilance javnih financ,
 • analizira vlogo javnih financ za gospodarstvo
 • poišče ključne elemente učinkovite rabe javnih sredstev
 • poišče podobnosti in razlike različnih dajatev

Kompetence:

 • razumevanje in presojanje javnih financ ter osnovnih davčnih pojmov
 • razumevanje vpliva makro- in mikroekonomskih elementov v javnem in zasebnem sektorju na javne finance
 • reševanje problemov, s katerimi se na področju javnih financ srečujejo v praksi
 • sposobnost analitičnega in povezovalnega mišljenja
 • zmožnost delovanja v interdisciplinarnem timu

2. Vsebina predmeta

 • Funkcije javnih financ
 • Osnovni davčni pojmi
 • Davčni sistem in davčna politika
 • Analiza davkov (dohodnina, DDPO, DDV, itd.)
 • Lokalne javne finance
 • Proračun (opredelitev, proces sprejemanja, nadzor)
 • Javni dolg
 • Javni izdatki
 • Socialno zavarovanje
 • Statistične klasifikacije javnih financ

3. Temeljna literatura in viri

 • Stanovnik, T. (2008). Javne finance. EF, Ljubljana. Pogl. 2., pp. 7-30.
 • Klun, M. (2010). Davčni sistem. FU, Ljubljana.
 • Setnikar-Cankar, S. et al. (2009). Ekonomika javnega sektorja s proračunskim financiranjem.  FU, Ljubljana. (POGL.11-13)
 • Musgrave R. A., Musgrave P. B. (1989). Public Finance in Theory and Practice, fifth edition. McGraw-Hill Book Company, New York. part 3, str. 113-206.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • razume pojme  s področja javnih financ,
 • zna argumentirati zakonitosti obdavčenja, zadolževanja v javnem sektorju, in proračunski proces
 • razume politike socialni transferov,
 • zna rešiti vprašanja s področja relacij med lokalnim in državnim proračunom, med javnimi dohodki in prihodki

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • seminarska naloga
 • skupinska predstavitev
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (80 %)
 • naloge in aktivno sodelovanje ali seminarska delo  (20 %)