653 Pravna ureditev javne uprave

653 Pravna ureditev javne uprave

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Gregor Virant

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • spoznati temelje pravne ureditve javne uprave in javnega sektorja ter njunih posameznih delov,
 • pridobiti sistemsko in normativno podlago na področju javnega sektorja in javne uprave kot temelja za razumevanje in s tem učinkovitejši študij pri ostalih, bolj specializiranih predmetih (upravni postopek, javne službe, lokalna samouprava itd.).

Kompetence:

 • sistemsko poznavanje in razumevanje javne uprave in širšega javnega sektorja in pravnega okvira za njuno delovanje,
 • sposobnost iskanja specifičnih informacij v pravnih in drugih virih,
 • sposobnost umeščanja novih informacij v kontekst upravne znanosti, pravnega sistema, sistema javne uprave in širšega javnega sektorja,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi pravnega znanja na področju javne uprave in širšega javnega sektorja,
 • sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemovs področja pravne ureditve javne uprave in širšega javnega sektorja,
 • usposobljenost za spremljanje sprememb in novosti v pravni ureditvi področja.

2. Vsebina predmeta

 1. Temeljni pojmi (javno upravljanje, javni sektor, javna uprava, državna uprava)
 2. Vlada (pojem, funkcije, sestava, procesi)
 3. Državna uprava (funkcije, organizacija, teritorialna dekoncentracija, načela delovanja, procesi)
 4. Nedržavna uprava (javno pooblastilo, privatizacija izvajanja upravnih nalog)
 5. Lokalne uprave
 6. Javne službe
 7. Ljudje v upravi (funkcionarji in javni uslužbenci)
 8. Materialni vidik javne uprave (premoženje in financiranje)
 9. Nadzor delovanja javne uprave (upravni, sodni, parlamentarni in druge oblike)

3. Temeljna literatura in viri

 • Virant, Gregor (2009): Javna uprava, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 286 str.
 • Bugarič, Bojan et.al. (2004): Komentar zakonov s področja uprave (1. natis), Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, Ljubljana
 • Rabin, Jack (ur.) et. al. (2007): Handbook of public administration (3rd ed.), CRC/Taylor & Francis, Boca Raton, izbrana poglavja, do 100 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent v okviru predmeta spozna pomen, strukturo, funkcije, principe delovanja in procese javne uprave in javnega sektorja kot celote in njunih posameznih delov, s poudarkom na pravni ureditvi le-teh.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predmet je sestavljen iz predavanj, seminarja in vaj.
 • Pri poučevanju bo uporabljena metoda ustnega razlaganja (monološka metoda), razgovora (dialoška metoda), na vajah pa tudi metoda dela s tekstom.
 • Od učnih oblik bodo uporabljene frontalna (ex cathedra), skupinska in individualna.

6. Načini ocenjevanja

Pisni ali ustni izpit (100 %)