651 Angleški jezik

651 Angleški jezik

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Seminarske vaje: 75
 • Samostojno delo: 135
 • Nosilec: mag. Manica Danko

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • osvoji strokovno angleško besedišče in zna govoriti,  pisati o znanih temah iz področja študija ter razume govor in prebrana besedila o strokovnih temah s področja upravnih in poslovnih ved.
 • argumentirano zagovarja svoje ideje v tujem jeziku.
 • razvije besedišče angleškega jezika do te mere insamostojno govori in piše o temah s področja upravnih in poslovnih ved.
 • razume medkulturne posebnosti svojih sogovorcev v različnih kulturnih okoljih evropskega prostora.
 • v procesu vseživljenjskega učenja uporablja tuj jezik kot orodje za pridobivanje znanja.
 • zna uporabljati IKT sredstva in jezikovna orodja za pridobivanje informacij in znanj v angleškem jeziku.

Kompetence:

 • govorna in pisna zmožnost ter bralno in slušno razumevanja v angleškem jeziku za komunikacijo v zahtevnih strokovnih in vsakodnevnih situacijah.
 • zmožnost usvajanja strokovnega besedišča in slovnice ter oblike besedne komunikacije v različnih registrih stroke.
 • zmožnosti razumeti govor, nadaljevati in razvijati strokovni pogovor.
 • zmožnost branja ustreznih strokovnih besedil in njihove interpretacije kot strokovnjak s področja upravne vede.
 • zmožnost učiti se jezika kot del stalnega strokovnega usposabljanja.
 • pozitiven odnos do tujega jezika in strpnega odnosa do govorcev tujega jezika, tujih kultur in njihovih posebnosti

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v študij uprave, pomen jezikov v izobraževanju.
 • Uprava in javni uslužbenci.
 • Država, ustava. Formalni – neformalni jezik.
 • Besedišče: država, vlada, ustava, volitve.
 • Raba pasiva in aktiva v strokovnih besedilih.
 • Oblikovanje kodeksa javnih uslužbencev – strokovni diskurz.
 • Besedotvorje.
 • Povzetek kot strokovno besedilo.
 • Interpretacija in povzemanje vsebine člankov in medijskih sporočil v pisni in ustni obliki v angleškem jeziku.
 • Besedišče iz področja javne uprave: opis postopka na upravni enoti, dajanje navodil tujcem. Delovanje javne uprave na področju lokalnih zadev (upravljanje z odpadki, pisanje pravilnika).
 • Uradno pismo: oblika, tipi, jezikovne strukture.
 • Pisno poročilo o raziskavi na določeno temo iz lokalne samouprave.
 • Sodna veja oblasti. Besedišče s področja sodne veje oblasti: zakon, člen, alineja...
 • Evropsko sodišče za človekove pravice: slušno in bralno razumevanje.
 • Modalni glagoli, Prevajanje in pisanje.
 • Definiranje : parlament
 • Nedoločnik in glagolnik, številke.
 • EU – poimenovanje organov, opis njihovih nalog.
 • Večjezičnost in večkulturnost v EU.
 • Zaposlitvene možnosti v javni upravi
 • EU- zaposlitev
 • If-stavki.

3. Temeljna literatura in viri

 • DANKO, Manica, ZAVAŠNIK ARČNIK, Mihaela: English in Public Administration, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2009, 158 str.
 • EMMERSON, Paul: Business Grammar Builder. Macmillan, 2002. Izbrana poglavja. Strani: 1- 97.
 • MASCULL, Bill: Business Vocabulary in Use: Intermediate, CUP, 2002. Izbrana poglavja. Strani: 172.
 • McCARTHY, Michael in drugi: Grammar for Business, CUP, 2009. Izbrana poglavja. Strani: 272.
 • Oxford Advanced Learner's Dictionary, 8th Edition, 2008, OUP.
 • Spletni slovarji./Online dictionaries.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent bo zmožen uporabljati angleški jezik v vsakdanjem študijskem in delovnem okolju pisno in govorno komunikacijo, nadaljnje učenje ter uspešno delo v domačem ali tujem okolju. Angleški jezik bo učinkovito orodje za iskanje in kritično povezovanje informacij iz strokovne literature ter argumentirano predstavljanje svojih mnenj ali širjenja znanja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • vaje
 • projektno delo
 • skupinska predstavitev
 • samostojno delo v e-učilnici

6. Načini ocenjevanja

 • test (15 %)
 • e-učenje (15 %)
 • skupinska predstavitev (10 %)
 • pisni izpit (60 %)