650 Informatika

650 Informatika

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 135
 • Nosilec: dr. Ljupčo Todorovski

 

1. Cilji in kompetence

Cilji – študent:

 • razume in uporablja temeljne teoretične koncepte, pojme in tehnologije na področju informatike
 • poveže zgodovinski razvoj informatike in računalništva s trenutno stopnjo razvoja informacijskih tehnologij
 • odkrije in analizira vpliv informatike in informacijskih sistemov na družbeni razvoj in še posebej razvoj javne uprave
 • uporabi informacijske tehnologije za reševanje praktičnih problemov

Kompetence:

 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za pridobivanje, obdelavo in posredovanje podatkov
 • sposobnost iskanja informacij s področja upravnih in poslovnih ved
 • sposobnost načrtovanja, analize in prenove informacijskih sistemov

2. Vsebina predmeta

 • Uvod in opredelitev osnovnih pojmov
 • Informacijska tehnologija: strojna in programska oprema
 • Telekomunikacijska tehnologija: računalniška omrežja in varnost podatkov
 • Splošna sistemska teorija
 • Osnove informacijskih sistemov: uvod, definicija in tipologija
 • Življenjski cikel razvoja informacijskih sistemov
 • Organizacija podatkovnih baz in osnove modeliranja podatkov
 • Primeri informacijskih sistemov v javni upravi in gospodarstvu
 • Praktična uporaba standardne programske opreme za pisarniško poslovanje
 • Praktična uporaba spletnih virov s področja javne uprave

3. Temeljna literatura in viri

 • Vintar, M (2006) Informatika. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Ljubljana. 230 str.
 • Resinovič, G, Gradišar, M (1999) Informatika v poslovnem okolju. Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana. Izbrana poglavja iz informacijskih tehnologij, 100 str.
 • Rainer, RK, Turban, E (2007) Introduction to information systems: supporting and transforming business. John Wiley & Sons Inc, ZDA. Izbrana poglavja iz informacijskih tehnologij in informacijskih sistemov, 200 str.
 • Dečman, M, Kunstelj, M (2009) Informatika – vaje. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo.

4. Predvideni študijski rezultati

 • Poznavanje zgodovinskega razvoja informatike in računalništva ter razumevanje njihovega vpliva na razvoj družbe in javne uprave
 • Poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov in konceptov na področju informatike, še posebej tistih povezanih z informacijsko, telekomunikacijsko tehnologijo in informacijskimi sistemi
 • Poznavanje praktičnih aspektov uporabe pisarniške programske opreme

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Vaje v računalniški učilnici
 • E-učenje z namenom omogočiti študentom sprotno (samo)preverjanje znanja

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit (teoretični del izpita, lahko se opravi z dvema kolokvijema) (50 %)
 • Praktični del izpita (praktični izpit v računalniški učilnici) (50 %)