649 Teorija organizacije

649 Teorija organizacije

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 135
 • Nosilec: dr. Štefan Ivanko

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent:

 • preizkusi razumevanje organizacije ter procesov v sodobnem poslovnem okolju,
 • razčleni možnosti reševanja organizacijsko delovnih problemov
 • organizacijske probleme reši z uporabo znanstvenih metod in postopkov,
 • poišče ključne elemente za doseganje odličnosti v organizaciji,
 • odkrije in uporabi organizacijske rešitve.

Kompetence:

 • sposobnost uporabe pridobljenih znanj pri razvoju teorije organizacije
 • razumevanje splošne strukture teorije in prakse organizacije ter povezanosti med njenimi poddisciplinami,
 • sposobnost kritične presoje in reševanja problemov organizacije
 • sposobnost zagotavljanja nenehnega izboljševanja organizacije, procesov in izdelkov in/ali storitev
 • modeliranje organizacijskih sistemov in procesov ter uvajanje rešitev v organizaciji.

2. Vsebina predmeta

 • Kaj je teorija organizacije
 • Pojmovanja organizacije
 • Razvoj organizacijske znanosti
 • Klasična teorija organizacije
 • Neoklasična teorija organizacije
 • Moderne teorije organizacije
 • Teorija procesne organiziranosti
 • Teorija učeče se organizacije
 • Teorije kakovosti
 • Teorija organizacijskega razvoja
 • Teorije organizacijske odličnosti
 • Teorija 20 ključev

3. Temeljna literatura in viri

 • Ivanko, Š.: Teorija organizacije. Fakulteta za upravo, Ljubljana 2005, 314 str.
 • Dimovski, V.: Učeča se organizacija, GV, Ljubljana 2005, izbrana poglavja, 170 str.
 • Hodge, Antony, Gales: Organization Theory, A Strategc Approch. Prentice Hall, New Jersey 2003 izbrana poglavja, 70 str.
 • Richard L. Daft: Organization Theory & Design, West Publishing Company, New York 2000, izbrana poglavja, 70 str.
 • Vila, A.: Organizacija v postmoderni družbi, Moderna organizacija, Kranj 2004, izbrana poglavja, 70 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo zmožni razumeti in obvladovati interakcijsko delovanje dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost in uspešnost organizacije.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • seminarsko delo
 • študija primera
 • e-učenje
 • tutorstvo (za individualno učenje)

6. Načini ocenjevanja

 • Aktivno sodelovanje (predavanja, e-učenje, forum,..) (30 %)
 • Zagovor seminarskega dela (seminarska naloga, projektno delo) (30 %)
 • Ustni (ali pisni) izpit (40 %)

Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobil do roka za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).