665 Informacijski sistemi v upravi

665 Informacijski sistemi v upravi

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Mirko Vintar

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • predstaviti najpomembnejše značilnosti in posebnosti uporabe informacijske tehnologije v upravi,
 • predstaviti teoretične osnove za uporabo informacijske tehnologije ter njene nekatere najbolj tipične informacijske sisteme,
 • seznaniti s koncepti, normativno ureditvijo elektronskega poslovanja uprave ter varovanja osebnih podatkov

Kompetence:

 • poznavanje sistemskih osnov ter specifičnosti informacijskih sistemov, javnih baza podatkov ter registre in katastre, ki predstavljajo temelj sodobnemu upravnemu poslovanju,
 • razumevanje normativnih podlag za razvoj in delovanje teh sistemov,
 • razumevanje osnov, principov in načel elektronskega poslovanja v upravi
 • poznavanje vsebin organiziranosti ter načinov uporabe karakterističnih informacijskih sistemov v upravi.

2. Vsebina predmeta

 • Pregled razvoja informatizacije uprave v Sloveniji in svetu
 • Informacijski pogled na upravo
 • Temeljni koncepti razvoja e-uprave
 • Značilnosti elektronskega poslovanja uprave in e-uprava
 • Normativna ureditev elektronskega poslovanja uprave
 • Varstvo osebnih podatkov
 • Dostop do informacij javnega značaja v pogojih elektronskega poslovanja
 • Javni elektronski portali
 • Razvoj portalov življenjskih situacij
 • Temeljni informacijski sistemi in registri
 • Ravnanje z dokumentarnim gradivom v upravi
 • Zakonska ureditev varovanja in zaščite podatkov v upravi

3. Študijska literatura

 • Vintar, M.: Informacijski sistemi v upravi, študijsko gradivo, Fakulteta za upravo, 2007. 300 str.
 • Predpisi s področja elektronskega poslovanja uprave, varovanja osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja (Slovenija, EU)
 • Vintar, M. in Grad, J. (ur.) (2004): E-uprava: izbrane razvojne perspektive. Fakulteta za upravo, 2004, izbrana poglavja, 80 str.
 • Pavliha, M. et al. (2002): Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP): s komentarjem. Ljubljana, GV založba, 2002, izbrana poglavja, 80 str.
 • Pličanič, S. (2005): Komentar Zakona o dostopu do informacij javnega značaja : s pravom EU in primerjalnopravno prakso. Ljubljana, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, 2005, izbrana poglavja, 80 str.
 • Pirc, M. N. et al. (2006): Vse o dostopu do informacij javnega značaja za prosilce in organe zavezance : pojasnila, navodila in opisi postopkov ter zakonodajnih sprememb v priročniku. Maribor, Forum, izbrana poglavja, 80 str.

4. Obveznosti študenta

Opravljen izpit iz Informatike in Informatizacije poslovnih procesov v upravi.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Izpit je v pisni, izjemoma v ustni obliki. Ocena sestoji iz ocene teoretičnega dela, seminarske naloge in seminarja.
 • Teoretični del izpita je možno opraviti z dvema kolokvijema.