664 Vodenje ljudi

664 Vodenje ljudi

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja       
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Miha Brejc
 • Sodeluje: dr. Janez Stare

 

1. Namen predmeta

Splošni cilji predmeta:

 • pojasniti opredelitve in osnovna izhodišča področja vodenja ljudi,
 • predstaviti razlikovanje med teorijami, pristopi in modeli,
 • seznaniti študente s profilom, odgovornostmi in pristojnostmi vodje.

Predmetno specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje zgodovinskih vidikov razvoja vodenja,
 • razločevanje med vodenjem in menedžmentom,
 • sposobnost razumevanja vodenja kot upravljanja socialnih situacij,
 • zmožnost opredelitve kompetenčnega modela vodenja,
 • razumevanje posebnosti vodenja v javni upravi.

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitve vodenja
 • Vodenje ljudi kot vodenje in upravljanje socialnih situacij
 • Teorije in pristopi k vodenju
 • Modeli vodenja
 • Stili vodenja
 • Profil vodje
 • Pristojnosti in odgovornosti vodij
 • Vrednote in etičnost vodenja
 • Vodja in vplivne moči
 • Potencial za vodenje
 • Vodenje ljudi v upravi
 • Kompetenčni model vodenja

3. Študijska literatura

 • Stare, J., Seljak, J. Vodenje ljudi v upravi: povezanost osebnostnega potenciala za vodenje z uspešnostjo vodenje. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2006, 292 str.
 • Northouse, P., G.: Leadership theory and practice. Sage Publications, Thousand Oaks, 2003, izbrana poglavja, 100 str.
 • Sadler, Philip, Leadership. MBA Maserclass, Kogan Page, London, 2003, 195. str.

4. Obveznosti študenta

Vpis v letnik.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • skupinsko seminarsko delo z zagovorom (30%) in ustni /pisni izpit (70%) ali
 • skupinsko seminarsko delo z zagovorom (30%) in dva (oba) pozitivna kolokvija (70%)