657 Ekonomika javnega sektorja

657 Ekonomika javnega sektorja

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Aleksander Aristovnik

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • seznaniti študente z osnovami ekonomike javnega sektorja v pogojih tržne proizvodnje,
 • prikazati možnosti zagotavljanja javnih dobrin in alternative za njihovo financiranje,
 • predstaviti in analizirati vprašanje proračunskega financiranja in oblike privatizacije javnega sektorja.

Kompetence:

 • orientacija v sistemu ekonomskih pojmov,
 • obvladovanje vsebin  ekonomike javnega sektorja,
 • razumevanje razmerij v družbi,
 • priprava analiz in predlogov sprememb poslovanja.

2. Vsebina predmeta

 • Obseg in značilnosti javnega sektorja
 • Vloga in pomen javnega sektorja
 • Analiza javnega sektorja
 • Teorija tržne ekonomije
 • Vpliv države na delovanje javnega sektorja
 • Teorija rasti javnega sektorja in teorija javne izbire
 • Oblike državnega intervencionizma na področju javnega sektorja
 • Evropska unija in javni sektor
 • Privatizacija javnega sektorja in izkušnje drugih držav
 • Analiza poslovanja enot javnega sektorja
 • Ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti v javnem sektorju

3. Študijska literatura

 • Setnikar-Cankar Stanka et al.: Ekonomika javnega sektorja in proračunsko financiranje. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2005, (brez poglavij o proračunskem financiranju) 182 str.
 • Setnikar-Cankar et al.: Ekonomika javnega sektorja in proračunsko financiranje : primeri iz prakse : (študijsko gradivo). Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2007 (izbrana poglavja), do 100 str.
 • Anwar Shah (ur.): Public Expenditure Analysis (Public Sector, Governance, and Accountability Series). Washington: World Bank, 2005. (izbrana poglavja), do 80 str.
 • Aktualni domači in mednarodni članki (razpoložljivi na e-indeksu), do 40 str.

4. Obveznosti študenta

Predmet predvideva, da študent obvlada vsebino predmetov Temelji ekonomije, Statistika in Pravna ureditev javne uprave. Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti je vsaj 2/3 udeležba na predavanjih/vajah ter aktivno sodelovanje pri vajah (priprava in predstavitev izbrane seminarske oz. problemske naloge).

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Izpit je v pisni obliki in po potrebi tudi ustno.
 • Študenti lahko pišejo kolokvij, ki se pri 60 % uspešnosti upošteva pri končni oceni.