656 Javne finance

656 Javne finance

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Maja Klun

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • seznaniti študente s temeljnimi značilnostmi prihodkovne in odhodkovne strani konsolidirane bilance javnih financ
 • analitično prikazati vlogo javnih financ na makroekonomsko politiko tako z vidika pobiranja obveznosti kot učinkovite rabe javnih sredstev

Predmetno specifične kompetence:

 • razumevanje javnih financ ter osnovnih davčnih pojmov
 • reševanje problemov, s katerimi se na področju javnih financ srečujejo v praksi
 • presojanje rešitev javnofinančne politike na osnovi nepopolnih ali omejenih informacij
 • analiziranje zbranih podatkov ter njihovo vrednotenje

2. Vsebina predmeta

 • Funkcije javnih financ
 • Osnovni davčni pojmi
 • Davčni sistem in davčna politika
 • Analiza davkov (dohodnina, DDV, premoženjski davki, davek od dobička pravnih oseb, druge davščine, prispevki za socialno varnost)
 • Lokalne javne finance
 • Proračun (opredelitev, proces sprejemanja, nadzor)
 • Zadolževanje javnega sektorja, proračunski deficit
 • Javni izdatki: obseg in struktura, klasifikacije
 • Javna naročila
 • Enotni zakladniški račun
 • Socialno zavarovanje
 • Statistične klasifikacije javnih financ

3. Študijska literatura

 • Stanovnik, Tine: Javne finance, EF, Ljubljana, 2004, 2. poglavje, str. 7-30.
 • Klun Maja: Davčni sistem. FU, Ljubljana, 2007, +popravki 2008, 103 str.
 • Musgrave Richard A., Musgrave Peggy B.: Public Finance in Theory and Practice, fifth edition. New York: McGraw-Hill Book Company, 1989, part 3, str. 113-206.

4. Obveznosti študenta

Vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni/ustni izpiti 80% in rešitev primera s predstavitvijo 20% končne ocene