650 Informatika

650 Informatika

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Ljupčo Todorovski

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • seznaniti študente s temeljnimi teoretičnimi koncepti, pojmi ter tehnologijami na področju informatike in informacijskih sistemov
 • predstaviti razvoj informatike in informacijskih tehnologij
 • opredeliti vpliv informatike na družbeni razvoj in še posebej na razvoj javne uprave

Kompetence:

 • poznavanje vloge informatike v sodobni družbi in organizacijah
 • razumevanje temeljnih konceptov in terminologije
 • razumevanje življenjskega cikla informacijskega sistema
 • razume pristope k modeliranju podatkov

2. Vsebina predmeta

 • Uvod in opredelitev osnovnih pojmov
 • Informacijska tehnologija: strojna in programska oprema
 • Telekomunikacijska tehnologija: računalniška omrežja in varnost podatkov
 • Splošna sistemska teorija
 • Osnove informacijskih sistemov
 • Življenjski cikel razvoja informacijskih sistemov
 • Organizacija podatkovnih baz in osnove modeliranja podatkov
 • Primeri tipičnih informacijskih sistemov v javni upravi
 • Predstavitev glavnih razvojnih smeri informatizacije uprave

3. Študijska literatura

 • Vintar M. Informatika. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2006, 230 str.
 • Resinovič G. In Gradišar M. Informatika v poslovnem okolju. Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 1999, poglavja, ki se nanašajo na informacijske tehnologije, 100 str.
 • Rainer, R.K. in Turban E. Introduction to information systems: supporting and transforming business. John Wiley & Sons Inc, ZDA, 2007, poglavja, ki se nanašajo na informacijske tehnologije in informacijske sisteme, 200 str.

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • izpit je sestavljen iz dveh obveznosti: teoretični in praktičnem del, ki se opravi v računalniški učilnici
 • teoretični del je možno opraviti tudi z dvema kolokvijema