649 Teorija organizacije

649 Teorija organizacije

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Štefan Ivanko

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • predstaviti pomen poznavanja in razumevanja organizacij ter procesov v sodobnem poslovnem okolju,
 • seznaniti z možnostmi reševanja organizacijsko delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov,
 • predtaviti koherentno obvladanje temeljnega znanja s področja organizacije, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in aplikacije.                                           

Kompetence:

 • umeščanje novih informacij in interpretacij v teorijo in prakso organizacije,  
 • razumevanje splošne strukture teorije in prakse organizacije ter povezanosti med njenimi poddisciplinami,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na organizacijskem področju,uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na organizacijskem strokovnem področju itd.;
 • sposobnost zagotavljanja nenehnega izboljševanja organizacije, procesov in izdelkov in/ali storitev.
 • modeliranje organizacijskih sistemov in procesov ter uvajanje rešitev v organizaciji.
 • Poznavanje, spremljanje, vrednotenje organizacijskih kategorij ter odkrivanje, analiziranje in reševanje problemov, ki zadevajo snovanje, oblikovanje in uvajanje sodobnih organizacijskih rešitev.

2. Vsebina predmeta

 • Kaj je teorija organizacije
 • Pojmovanja organizacije
 • Razvoj organizacijske znanosti
 • Klasična teorija organizacije
 • Neoklasična teorija organizacije
 • Moderne teorije organizacije
 • Teorija procesne organiziranosti
 • Teorija učeče se organizacije
 • Teorije kakovosti
 • Teorija organizacijskega razvoja
 • Teorije organizacijske odličnosti
 • Teorija 20 ključev za postopno doseganje organizacijske odličnosti

3. Študijska literatura

 • Ivanko, Š.: Teorija organizacije. Fakulteta za upravo, Ljubljana 2005, 314 str.
 • Dimovski, V.: Učeča se organizacija, GV, Ljubljana 2005, izbrana poglavja, 170 str.
 • Hodge, Antony, Gales: Organization Theory, A Strategc Approch. Prentice Hall, New Jersey 2003 izbrana poglavja, 70 str.
 • Richard L. Daft: Organization Theory & Design, West Publishing Company, New York 2000, izbrana poglavja, 70 str.
 • Vila, A.: Organizacija v postmoderni družbi, Moderna organizacija, Kranj 2004, izbrana poglavja, 70 str.

4. Obveznosti študenta

 • Študent/ka mora pred izpitom iz tega predmeta imeti opravljen izpit iz Teorije organizacije iz prve stopnje študija na Fakulteti za upravo.
 • Študent/ka mora pred izpitom pripraviti in predstaviti seminarsko nalogo.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Skupno in končno oceno sestavlja ocena, določena na podlagi doseženega števila točk na izpitu čez celotno snov 80 točk in do 20 točk iz aktivnega sodelovanja študenta na vajah.

 • Izpit je pisni lahko tudi kreditno ovrednotenje posameznih (preverljivih) študijskih dosežkov;
 • Seminarska naloga kot pogoj za opravljanje izpita.