647 Statistika

647 Statistika

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: dr. Srečko Devjak
 • Sodeluje: dr. Jože Benčina

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • osvojiti osnovne statistične pojme deskriptivne statistike, analize časovnih vrst, povezanosti in gospodarskega računa ter jih znajo uporabiti za reševanje problemov,
 • predstaviti raziskovanje in reševanje problemov, sistematično s primerno natančnim načrtovanjem z vsebinsko in metodološko utemeljitvijo problema, podprto z ustreznimi viri,
 • opisovanje in analiza obravnavanja pojavov z upoštevanjem vsebine.

Predmetno specifične kompetence

 • poznavanje in razumevanje osnovnih statističnih metod univariatne in bivariatne analize statističnih pojavov
 • spretnosti izračunavanja osnovnih statističnih parametrov in analize statističnih pojavov z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • sposobnost za samostojno načrtovanje in izvajanje raziskovanja in reševanja konkretnih delovnih problemov z uporabo statističnih metod in uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije za pridobivanje in obdelavo podatkov,
 • razumevanje vsebine statističnih pojavov in zmožnost njihove vsebinske interpretacije,
 • koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja in uporabe znanja na drugih področjih in aplikacije - ekonomika javnega sektorja, zagotavljanje kakovosti v javnem sektorju, načrtovanje razvoja na različnih področjih javnega sektorja.

2. Vsebina predmeta

 • Definicija statistike, statistično preučevanje, viri statističnih podatkov in prikazovanje statističnih podatkov
 • Relativna števila
 • Frekvenčne porazdelitve
 • Kvantili
 • Srednje vrednost in agregatni indeksi
 • Mere variabilnosti, asimetrije ter sploščenosti
 • Analiza časovnih vrst
 • Napovedovanje
 • Analiza odvisnosti med množičnimi pojavi - korelacija
 • Analiza odvisnosti med množičnimi pojavi - regresija
 • Vzorčenje - normalna porazdelitev, vzorec, intervalna ocenaObdelava rezultatov vzorčenja, potrjevanje hipotez, statistična signifikatnost

3. Študijska literatura

 • Seljak, Janko: Statistika v javni upravi. Ljubljana: Visoka upravna šola, 2000, 318 str.
 • Rosenberg K.M.: The Excel Statistics Companion. Belmont: Thomson Higher Education, 2007, poglavji 1 in 3, 90 strani).
 • Aron A., Aron E.N., Coups E.J.: Statistics for the Behavioral and Social Sciences, A Brief Course, 4th ed. New Jersey, Pearson Education, Inc., 2008, poglavja od 4 - 9, 189 str.

4. Obveznosti študenta

 • pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija
 • pogoji za pristop k izpitu: realizirane kratke praktične naloge
 • pogoji za pristop k zagovoru izdelka skupinskega dela - študija primera - opravljen izpit oziroma kolokviji, oddana študija primera.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni/ustni izpiti,
 • kolokviji
 • praktične naloge (izdelek skupinskega dela in njegova predstavitev)