645 Teorija javne uprave

645 Teorija javne uprave

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: dr. Bojan Bugarič
 • Sodeluje: dr. Gregor Virant

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • osvojiti temeljna teoretična znanja kot vsebinske temelje za nadaljnje upravno-pravne predmete v programu,
 • razumeti opredelitev upravne znanosti kot samostojne interdisciplinarne znanstvene discipline,
 • seznaniti se z razvojem upravne znanosti in teorij o javni upravi

Kompetence:

 • poznavanje in razumevanje zgodovine (razvoja) upravne znanosti,
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij, predvsem politoloških in pravnih vidikov razvoja javne uprave in razumevanje poglavitnih teorij javne uprave,
 • poznavanje poglavitnih razvojnih mejnikov reform javne uprave v Sloveniji,
 • sposobnost umeščanja posamičnih problemov in celotnega procesa modernizacije javne uprave v splošne elemente razvoja z uporabo znanstvenih metod (dedukcija-indukcija, analiza-sinteza),
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst upravne znanosti,    
 • razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih delovnih problemov

 2. Vsebina predmeta

 • Znanost o upravi kot interdisciplinarna znanstvena disciplina.
 • Temeljni pojmi.
 • Razvoj vede o upravi.
 • Teorije o upravi.
 • Politološki vidiki proučevanja uprave. Politični sistemi in uprava.
 • Teoretična vprašanja in modernizacija javne uprave v Sloveniji.

3. Študijska literatura

 • Posebna številka revije Javna uprava, (2007), več avtorjev, letnik 43, št. 1, str. 1-264, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana.
 • Pusić, E. (2002, XII. izdaja): Nauka o upravi, Školska knjiga, Zagreb.
 • Smith, B. C. (2007): Good Governance and Development, Palgarve Macmillian, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York.
 • Vlaj, S. (2004, spremenjena in dopolnjena izdaja): Uvod v javno upravo, študijsko gradivo, Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • Predpisi s področja javne uprave

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Ustni ali pisni izpit.