709 Priprava in izvedba projekta za črpanje EU sredstev

709 Priprava in izvedba projekta za črpanje EU sredstev

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Aleksander Aristovnik

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent spozna sisteme (so)financiranja, ki jih nudi EU
 • študente analizira možnosti črpanja EU sredstev
 • študent identificira in pripravi projekte, ki jih (so)financira EU
 • študent razume finančno konstrukcijo projekta, ki ga (so)sofinancira EU
 • študent poišče podobnosti in razlike pri črpanju sredstev EU iz različnih finančnih virov

Kompetence:

 • študent bo zmožen orientiranja v sistemu finančnih spodbud EU
 • študent bo sposoben prepoznati možnosti za črpanje EU sredstev
 • študent bo obvladal prijavo na razpise, ki jih pokrivajo EU sredstva, izvedba projekta, ki ga (so)financirajo EU sredstva.
 • študent bo sposoben povezovati in prenašati pridobljeno znanje v prakso
 • študent bo sposoben razložiti in primerjati dogajanja na področju črpanja EU sredstev

2. Vsebina predmeta

 • Finančni okvir EU (preteklost, sedanjost in prihodnost) in Slovenija
 • Izhodišča kohezijske politike EU in Slovenije
 • Prepoznavanje možnosti za črpanje sredstev
 • Razumevanje finančnih smernic države in Evropske unije
 • Centralizirani in decentralizirani viri finančnih sredstev EU
 • Pobude skupnosti in strukturni/Kohezijski sklad(i)
 • Možnosti pridobivanja partnerjev za evropske projekte
 • Identifikacija in priprava projektne ideje za prijavo na razpis
 • Finančna konstrukcija projekta
 • Izvedba projekta, (so)financiranega s strani EU sredstev
 • Temeljne težave in napake pri prijavi in izvedbi projekta, (so)financiranega s strani EU sredstev
 • Študije primerov iz Slovenije in EU

3. Temeljna literatura in viri

 • FLORIO, M. (2007). Cost-Benefit Analysis and Incentives In Evaluation: The Structural Funds of the European Union. Edward Elgar Publishing, 110 str.
 • VERHOVNIK, J., et al. (2005). Pridobitev nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov EU. Založba Forma Media, Maribor, 140 str.
 • WORSTNER, P. (2005). Kako do denarja EU? GV Založba, Ljubljana, 155 str.Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013 (2007). Vlada RS: Ljubljana, 50 str.
 • Regional policy – Inforegio : Success Stories (2011). European Commission, Brussels, 65 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent je sposoben razumeti delovanje finančnih spodbud EU v razmerju do držav članic, njihovo implementacijo v konkretne projekte na nacionalni ravni ter jih povezovati z vsebino drugih predmetov. Sposoben je poiskati vire EU (so)financiranja, obvladati prijavo projekta in njegovo celovito izvedbo.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • seminarska naloga
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • seminarska naloga (40 %)
 • pisni in/ali ustni izpit (60 %)