709 Priprava in izvedba projekta za črpanje EU sredstev

709 Priprava in izvedba projekta za črpanje EU sredstev

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Aleksander Aristovnik

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • predstaviti sisteme (so)financiranja, ki jih nudi EU
 • seznaniti študente z možnostmi črpanja EU sredstev,
 • identificirati in pripraviti projekte, ki jih (so)financira EU
 • razumeti finančno konstrukcijo projekta, ki ga (so)sofinancira EU

Kompetence:

 • orientacija v sistemu finančnih spodbud EU,
 • prepoznati možnosti za črpanje EU sredstev,
 • obvladati prijavo na razpise, ki jih pokrivajo EU sredstva,
 • izvedba projekta, ki ga (so)financirajo EU sredstva.

2. Vsebina predmeta

 • Finančni okvir EU (preteklost, sedanjost in prihodnost) in Slovenija
 • Izhodišča kohezijske politike EU in Slovenije
 • Prepoznavanje možnosti za črpanje sredstev
 • Razumevanje finančnih smernic države in Evropske unije
 • Centralizirani in decentralizirani viri finančnih sredstev EU
 • Pobude skupnosti in strukturni/Kohezijski sklad(i)
 • Možnosti pridobivanja partnerjev za evropske projekte
 • Identifikacija in priprava projektne ideje za prijavo na razpis
 • Predpriprava projektov
 • Priprava projektne ideje
 • Organizacija
 • Pridobitev sredstev za projekt in oblikovanje projektne pisarne
 • Finančna konstrukcija projekta
 • Viri financiranja (možnosti financiranja)
 • Izkaz poslovnega in finančnega izida z ali brez projekta
 • Analiza občutljivosti projekta
 • Terminski plan financiranja
 • Optimalna struktura financiranja projekta
 • Projektna pisarna in spremljanje aktivnosti
 • Izvedba projekta, (so)financiranega s strani EU sredstev
 • Študije primerov iz Slovenije in EU

3. Študijska literatura

 • Florio M: Cost-Benefit Analysis and Incentives In Evaluation: The Structural Funds of the European Union. Edward Elgar Publishing, 2007, 110 str.
 • Verhovnik J., et al.:Pridobitev nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov EU. Maribor: Založba Forma Media, 2005, 85 str.
 • Worstner P.: Kako do denarja EU? Ljubljana: GV Založba, 2005, 155 str.
 • Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013, Vlada RS: Ljubljana, 50 str.
 • Regional policy – Inforegio : Success Stories. European Commission, Brussels, 2008, 65 str.

4. Obveznosti študenta

Predmet predvideva, da študent obvlada vsebino predmetov Temelji (Osnove) ekonomije, Ekonomika javnega sektorja (s proračunskim financiranjem) in  Pravna ureditev EU (oz. javne uprave).

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Izpit je v pisni obliki in po potrebi tudi ustno.
 • Študenti mora pripraviti seminarsko nalogo, ki predstavlja 70 % končne ocene.