696 Metodološki praktikum

696 Metodološki praktikum

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Štefan Ivanko, dr. Janez Stare

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • predstaviti metode in tehnike dela na področju učenja, raziskovanja in skupnega sodelovanja
 • seznaniti študente z uporabnostjo metod in tehnik na različnih področjih
 • predstaviti pomen in način raziskovanja, skupnega ustvarjanja in pisanja strokovnih del

Predmetno specifične kompetence:

 • izbira najprimernejše metode izobraževanja in učenja
 • razumevanje metod in tehnik za oblikovanje sloga lastnega dela
 • sposobnost izbire in uporabe metod in tehnik raziskovanja in skupnega ustvarjanaj
 • pisanje strokovnih del

2. Vsebina predmeta

 • Aktivno sodelovanje v izobraževalnem procesu
 • Oblikovanje sloga lastnega dela
 • Metode v strokovnem in znanstvenoraziskovalnem delu
 • Metode in tehnike ustvarjalnega sodelovanja
 • Pisanje strokovnih del

3. Študijska literatura

 • Ivanko, Š.: Upravni praktikum I. (elektronski vir), Metodološki seminar o dejavnem in ustvarjalnem sodelovanju pri strokovnem in znanstvenem delu). Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2007, III. dopolnjena in razširjena izdaja. 137 strani.
 • Babbiie. E. R.: The Practice of Social Research. New York, 1998. Izbrana poglavja 50 strani.
 • Cooper R. Donald & Schindler S. Pamela. Business Research Methods – Six Edition, Irwin McGraw-Hill, New York, 1998. Izbrana poglavja 50 strani.
 • Dimovski, Penger in Škerlavaj: Metode raziskovalnega dela. Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2002. Izbrana poglavja 50 strani.

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ustni /pisni izpiti oziroma dva kolokvija: 70% (4 ECTS)
 • seminarsko delo  30% (2 ECTS)