869 Spletne tehnologije

869 Spletne tehnologije

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Aleš Smrdel

1. Cilji in kompetence

 • Osnovni cilj predmeta je študentom predstaviti splet kot model porazdeljenega sistema in uporabo različnih spletnih tehnologij na strani odjemalca in na strani strežnika.
 • Pridobljena znanja študentom omogočajo samostojen razvoj spletnih strani, spletnih mest in spletnih aplikacij.
 • Pri teoretičnem in praktičnem delu razvijejo sposobnosti za razumevanje, reševanje kreativnih poklicnih izzivov v računalništvu in informatiki ter izkušnje za neodvisno delo pri reševanju tehničnih problemov, ki jim predstavljajo pomembna praktična znanja in veščine programskih tehnologij za uspešno poklicno delo. 

2. Vsebina predmeta

 • Uvod - spletne tehnologije
 • Internet (računalnik, omrežje)
 • Splet (WWW) – dokumentno zasnovan porazdeljen sistem
 • Arhitektura spleta (model odjemalec-strežnik, komunikacija, imenovanje, ... )
 • Standardi in protokoli
 • Programiranje na strani odjemalcev: (X)HTML, Skriptni jeziki (JavaScript, jQuery,...)
 • Programiranje na strani strežnika (PHP, CGI, servlet, ...)
 • Tehnologije spletnega iskanja in pridobivanja virov (portali, iskalniki, forumi, ...)
 • Meta- jezik XML (imenski prostor, XML preverjanje, predstavitveni formati, aplikacije XML, ...)
 • XML zasnovane spletne storitve (SOAP, WSDL, UDDI), RESTful
 • Spletno inženirstvo (strategije in metodologije razvoja spletnih aplikacij, uporabniška podpora)
 • Varnost spletnih aplikacij (uporabniki, identitete, certifikati, šifriranje)
 • Semantični splet
 • Eno-stranske aplikacije (Angular)

3. Temeljna literatura in viri

 • J.C. Jackson, Web technologies – A computer science perspective, Pearson, 2007.
 • R.W. Sebesta, Programming the world Wide Web, 8th edition, Pearson, 2015.
 • D. Flanagan, Javascript The definitive guide, 6th edition, O'Reilly, 2011.
 • J.C. Meloni, PHP, MySQL and Apache All in One, www.it-ebooks.info, 2012.
 • Spletni vir: www.w3schools.com.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje spleta (interneta) predstavljenega kot porazdeljeni sistem, ki deluje po principu model odjemalec-strežnik.
 • Razumevanje razvoja in programiranja spletnih aplikacij, storitev na nivoju inženirskega dela.

Uporaba:

 • Uporaba spletnih tehnologij na področju spletnega inženirstva, tako  na strani odjemalca, kot strežnika.

Refleksija:

 • Spoznavanje in razumevanje teorije spletnih tehnologij in njene uporabe pri praktičnem delu, tako v laboratoriju, kot tudi v realnih aplikacijah.

Prenosljive spretnosti:

 • Načrtovanje in razvoj spletnih rešitev na različnih inženirskih, kakor tudi drugih področjih.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja in individualne naloge v povezavi s seminarji in projektnim delom v okviru laboratorijskih vaj naj bi na osnovi sprotnega povezovalnega načina omogočili doseganje navedenih študijskih ciljev.

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • Sprotno preverjanje (domače naloge, seminarji,  projektno delo) (50 %)
 • Končno preverjanje (pisni in ustni izpit) (50 %)