868 Informatizacija poslovnih procesov

868 Informatizacija poslovnih procesov v upravi

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Tina Jukić

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent se izobrazi za razumevanje vloge poslovnih procesov v upravnem poslovanju in njihovega pomena za učinkovitost le-tega
 • študent se izobrazi s koncepti, tehnikami in metodami analize, načrtovanja, gradnje in uvajanja informacijskih sistemov v upravi
 • študent se izobrazi z organizacijskimi vidiki ter osnovami projektnega pristopa pri razvoju informacijskih sistemov

Kompetence

 • razumevanje analize poslovnih procesov ter njihove informatizacije
 • samostojna kritična analiza poslovnih sistemov in poslovnih procesov
 • sposobnost racionalizacije, prenove v funkciji nadaljnje informatizacije ter razvoja informacijskega sistema na logični ravni
 • opredelitev informacijskih potreb uporabnikov ter njihovo modeliranje
 • sodelovanje ali samostojno vodenje dela pri projektih prenove in informatizacije poslovnih procesov

2. Vsebina predmeta

 • Življenjski cikel informacijskega sistema in sodelujoče vloge
 • Inženiring/specifikacija zahtev: kaj je zahteva; sodelujoči pri inženiringu zahtev; okvir za inženiring zahtev
 • Inženiring/specifikacija zahtev: zajem, analiza in potrditev zahtev
 • Inženiring/specifikacija zahtev: dokumentacija in management zahtev
 • Modeliranje informacijskih sistemov: pristopi k modeliranju procesov (funkcijski graf, diagram poteka in razširjen diagram poteka)
 • Modeliranje informacijskih sistemov: pristopi k modeliranju procesov (diagram aktivnosti, diagram toka podatkov)
 • Modeliranje informacijskih sistemov: pristopi k modeliranju procesov (EPC in eEPC diagram)
 • Modeliranje informacijskih sistemov: pristopi k modeliranju procesov (BPMN – objekti poteka)
 • Modeliranje informacijskih sistemov: pristopi k modeliranju procesov (BPMN – povezave, steze, izdelki)
 • Vrednotenje projektov informatizacije
 • Vodenje projektov informatizacije
 • Metodološki pristopi k razvoju informacijskih sistemov

3. Temeljna literatura in viri

 • Cadle, J. (2015), Developing information systems - Practical guidance for IT professionals (izbrana poglavja). UK: BCS Learning & Development Ltd.
 • Kovačič A., Bosilj-Vukšič V. (2005). Management poslovnih procesov (izbrana poglavja). Ljubljana: GV Založba.
 • Shelly, G. B. et al. (2008). Systems Analysis and Design (izbrana poglavja). Boston: Course Technology, Cengage Learning.
 • Ritchie, C. (2008). Database Principles and Design (izbrana poglavja). London: Cengage learning EMEA.
 • LEBEN, Anamarija, JUKIĆ, Tina. Metode in tehnike za podporo procesni usmerjenosti organizacij. V: DEČMAN, Mitja (ur.). Javna uprava kot gonilo družbe : e-zbornik člankov. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo. 2017, ilustr. www.fu.uni-lj.si/fileadmin/usr-files/Zalozba/DSU2017_E-zbornik_clankov.pdf. [COBISS.SI-ID 5100206]
 • Davis, R. (2001). Business process modelling with ARIS: a practical guide. London, New York: Springer (str. 111 - 139).
 • Vsebine v e-učilnici/E-learning materials in Moodle.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent je sposoben samostojne kritične analize poslovnih procesov v organizaciji, opredeliti njihove informacijske potrebe, samostojno voditi ali sodelovati v projektih vsebinske zasnove oziroma specifikacije IS v upravi.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • seminarska naloga
 • (skupinska) predstavitev
 • medpredmetno povezovanje
 • e-učenje
 • konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit in/ali ustni izpit (50 %)
 • Seminarska naloga z zagovorom (50 %)