866 Metode in tehnike za podporo odločanja v upravi

866 Metode in tehnike za podporo odločanja v upravi

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Ljupčo Todorovski

1. Cilji in kompetence

Cilji – študent:

 • razume in uporablja temeljne teoretične koncepte, pojme, metode in tehnike na področju podpore odločanja
 • kritično opazuje in analizira enostanve in zahtevne odločitvene procese v upravi
 • načrtuje, simulira in analizira zahtevne odločitvene modele za konkretne probleme odločanja v upravni praksi

Kompetence:

 • sposobnost načrtovanja, razvoja in uporabe zapletenih večparameterskih modelov za podporo odločanju z obravnavo negotovosti in tveganja
 • sposobnost identificiranja, formuliranja in reševanja podločitvenih problemov v praksi

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v teorijo odločanja
 • Komponente in procesi odločanja
 • Strukturiranje ciljev in odločitev
 • Enostavne metode in tehnike za podporo odločanja
 • Obravnava negotovosti in tveganja pri odločanju
 • Večkriterijsko oziroma večciljno odločanje
 • Skupinsko odločanje
 • Sistemi za podporo odločanja
 • Primeri uporabe sistemov za odločanje v upravi
 • Praktična uporaba odločitvenih sistemov

3. Temeljna literatura in viri

 • Bohanec M (2012) Odločanje in modeli. DMFA založništvo, Ljubljana. Izbrana poglavja (1–18).
 • Clemen RT (1997) Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis, 3. izdaja. South-Western College Pub, ZDA. Izbrana poglavja.
 • French S (1988) Decision Theory: An Introduction to the Mathematics of Rationality. Ellis Horwood, Velika Britanija. Izbrana poglavja.
 • Jereb E, Bohanec M, Rajkovič V (2003) DEXi: Računalniški program za večparametrsko odločanje. Moderna organizaija, Kranj.

4. Predvideni študijski rezultati

 • Poznavanje in razumevanje temeljnih pojmov s področja teorije in podpore odločanja
 • Poznavanja in razumevanje procesov analize in reševanja odločitvenih problemov
 • Poznavanje praktičnih aspektov razvoja in uporabe odločitvenih sistemov in modelov

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Vaje v računalniški učilnici
 • Domače in/ali seminarske naloge
 • E-učenje z namenom omogočiti študentom sprotno (samo)preverjanje znanja

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni ali ustni izpit (60 %)
 • Domače naloge in/ali seminarske naloge (40 %)