685 Razvoj informacijskih sistemov

685 Razvoj informacijskih sistemov

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Seminar: 20
 • Vaje: 10
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Marko Bajec

1. Cilji in kompetence

 • Cilj predmeta je študente naučiti sistematičnih in discipliniranih pristopov k razvoju informacijskih sistemov. V okviru predmeta bodo predstavljeni tako tradicionalni kot tudi modernejši pristopi k razvoju informacijskih sistemov.

Splošne kompetence:

 • Sposobnost kritičnega razmišljanja;
 • Razvoj spretnosti s kritičnim, analitičnim in sintetičnim razmišljanjem;
 • Sposobnost definiranja, razumevanja in reševanja strokovnih izzivov s področja računalništva in informatike;
 • Sposobnost uporabe pridobljenega znanja za samostojno reševanje problemov; sposobnost izpopolnjevanja pridobljenega znanja;
 • Sposobnost timskega dela v profesionalnem okolju;
 • Vodenje manjšega strokovnega tima.

Specifične kompetence

 • Sposobnost samostojnega izvajanja lažjih in zahtevnejših inženirskih ter organizacijskih nalog na določenih ožjih področjih računalništva in informatike.
 • Osnovno znanje in spretnosti, ki so potrebni za nadaljevanje študija na drugi bolonjski stopnji.

2. Vsebina predmeta

Predavanja:

Splošno o razvoju IS

 • opis življenjskih modelov razvoja IS
 • pristopi in metodologije razvoja IS
 • problem obvladovanja kakovosti razvoja IS;

Strukturni razvoj

 • osnove strukturnega razvoja;
 • predstavitev osnovnih aktivnosti strukturnega razvoja;

Objektni razvoj

 • osnove objektnega razvoja;
 • predstavitev osnovnih aktivnosti objektnega razvoja; 
 • primerjava objektni-strukturni razvoj;

Sodobne lahke in agilne metodologije

 • predstavitev osnovnih konceptov;
 • predstavitev dobrih praks;
 • konkretni primeri lahkih in agilnih pristopov.

3. Temeljna literatura in viri

 • Jeffrey A. Hoffer, Joey George, Joe Valacich (2013), Modern Systems Analysis and Design (7th Edition), Addison-Wesley.
 • Martin Fowler (2003). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, Third Edition. Addison-Wesley.
 • Thomas A. Pender (2002). UML Weekend Crash Course. Wiley Publishing.
 • Per Kroll, Philippe Kruchten, Grady Booch (2003), The Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner's Guide to the RUP), Addison-Wesley.
 • Martin, C. Robert (2003). Agile Software Development: Principles, Patterns and Practices. Prentice Hall.
 • Cockburn, A (2006). Agile Software Development (2nd Edition). Pearson Education.

4. Predvideni študijski rezultati

Po uspešno zaključenem modulu bodo študenti zmožni:

 • načrtovati enostavne in kompleksnejše IS,
 • analizirati zahteve za razvoj ali nakup IS,
 • klasificirati vrste IS glede na njihove lastnosti, ki so pomembne za razvoj,
 • izbrati najprimernejše postopke in tehnike za posamezen primer razvoja ali nakupa IS,
 • oceniti primernost posameznih metodoloških pristopov za konkreten primer razvoja ali nakupa IS,
 • razlikovati med življenjskimi cikli razvoja IS.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja, računske vaje z ustnimi nastopi, projektni način dela.

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo) (50 %)
 • Končno preverjanje (pisni in ustni izpit) (50 %)