684 Planiranje in upravljanje informatike

684 Planiranje in upravljanje informatike

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Rok Rupnik

1. Cilji in kompetence

 • Cilj predmeta je študentom predstaviti osnovne pojme, pristope, metode in instrumente upravljanja informatike v poslovnih sistemih. Gre za področje strateškega planiranja, poslovno-informacijskih arhitektur ter drugih mehanizmov celostnega obvladovanja informatike.

2. Vsebina predmeta

Temeljna vsebinska področja predmeta zajemajo naslednje:

 • opredelitev in pregled obvladovanja informatike skozi čas:
  • opredelitev in časovni pregled strateškega planiranja, poslovno-informacijskih arhitektur, standardov, metodologij in ogrodij;
 • strateško planiranje informatike:
  • poslovna strategija, strateški elementi, analiza stanja, tehnološka vizija, načrt informacijske tehnologije, prioritete projektov, operativni plan;
 • metodologije strateškega planiranja informatike:
  • pregled metodologij strateškega planiranja, EMRIS (Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov);
 • poslovno-informacijske arhitekture:
  • arhitekturne ravni – poslovna, aplikativna, tehnološka, usklajenost poslovne in informacijske domene, storitveno usmerjena arhitektura (SOA), konceptualni model arhitekture (ISO 1471);
 • arhitekturne metode in ogrodja:
  • Zachman, Togaf, Archimate;
 • instrumenti upravljanja poslovnih sistemov in instrumenti upravljanja informatike:
  • EFQM, BSC, standardi ISO (9000, 17799, 27000);
 • organizacija informatike:
  • organizacija informatike v poslovnem sistemu, vrste organizacijskih shem organizacijske enote za informatiko.
 • procesi informatike:
  • plansko organizacijski, izvedbeni, podporni in nadzorni.
 • vrednotenje uspešnosti informatike in ravni zrelosti (CMMI),
 • ogrodja in najboljše prakse upravljanja informatike:
  • COBIT, ITIL, upravljanje varnosti, zagotavljanje neprekinjenosti poslovanja.

3. Temeljna literatura in viri

 • Strategic Planning, George A. Steiner, Free Press, 2008
 • Executive's Guide to IT Governance: Improving Systems Processes with Service Management, COBIT, and ITIL, Wiley, 2013
 • IT Governance: Policies & Procedures, Michael Wallace, Larry Webber, Wolters Kluwer Law & Business, 2013
 • COBIT 4.1
 • COBIT 5

4. Predvideni študijski rezultati

Po uspešnem zaključku tega predmeta bo študent:

 • Sposoben pokazati znanje in razumevanje osnovnih pojmov področja obvladovanja informatike
 • Razumel koncepte ogrodij/standardov COBIT 4.1, COBIT 5 and ITIL 3 in v okviru tega koncepte procesov informatike in organiziranosti informatike v podjetjih
 • Razumel proces in koncepte strateškega planiranja informatike
 • Razumel in uporabljal znanje področja Poslovne analize na podlagi standarda BABoK
 • Razumel in uporabljal znanje področja poslovno-informacijskih arhitektur
 • Razumel vlogo direktorja informatike in ostalih ključnih strokovnjakov informatike v podjetjih

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja in laboratorijske vaje ter seminarji. V okviru laboratorijskih vaj in seminarjev gre za skupinsko delo. Na predavanjih bodo v omejenem obsegu (10% do 15%) sodelovali strokovnjaki iz gospodarstva. Njihovo sodelovanje ne bodo le predavanja v ožjem pomenu besede, temveč tudi sodelovanje v diskusijah.

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • ena seminarska naloga (45 %)
 • dva kolokvija med semestrom ali ustni izpit (45 %)
 • sodelovanje na predavanjih (10 %)