678 Pravna ureditev javne uprave

678 Pravna ureditev javne uprave

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Iztok Rakar

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • spoznati temelje pravne ureditve javne uprave in javnega sektorja ter njunih posameznih delov,
 • pridobiti sistemsko in normativno podlago na področju javnega sektorja in javne uprave kot temelja za razumevanje in s tem učinkovitejši študij pri ostalih, bolj specializiranih predmetih (upravni postopek, javne službe, lokalna samouprava itd.).

Kompetence:

 • sistemsko poznavanje in razumevanje javne uprave in širšega javnega sektorja in pravnega okvira za njuno delovanje,
 • sposobnost iskanja specifičnih informacij v pravnih in drugih virih,
 • sposobnost umeščanja novih informacij v kontekst upravne znanosti, pravnega sistema, sistema javne uprave in širšega javnega sektorja,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi pravnega znanja na področju javne uprave in širšega javnega sektorja,
 • sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemovs področja pravne ureditve javne uprave in širšega javnega sektorja,
 • usposobljenost za spremljanje sprememb in novosti v pravni ureditvi področja.

2. Vsebina predmeta

 • Temeljni pojmi (javno upravljanje, javni sektor, javna uprava, državna uprava)
 • Vlada (pojem, funkcije, sestava, procesi)
 • Državna uprava (funkcije, organizacija, teritorialna dekoncentracija, načela delovanja, procesi)
 • Elementi kakovosti predpisov
 • Nedržavna uprava (javno pooblastilo, privatizacija izvajanja upravnih nalog)
 • Lokalne uprave
 • Javne službe
 • Ljudje v upravi (funkcionarji in javni uslužbenci)
 • Materialni vidik javne uprave (premoženje in financiranje)
 • Pravni vidiki upravljanja kakovosti v javni upravi
 • E-uprava
 • Nadzor delovanja javne uprave (upravni, sodni, parlamentarni in druge oblike)

3. Temeljna literatura in viri

  • Rakar, Iztok, Tičar, Bojan (2017): Pravo javne uprave. Fakulteta za upravo, Ljubljana, cca. 255 strani.
  • Virant, Gregor (2009): Javna uprava. Fakulteta za upravo, Ljubljana, cca. 80 strani.
  • Bugarič, Bojan et. al. (2004): Komentar zakonov s področja uprave (1. natis), Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, izbrana poglavja, cca. 100 str.
  • Rakar, I. (ur.) (2020). Public Administration Across Europe - Structure and Top Civil Servants (A Technical Report). Dostopno na: https://www.researchgate.net/publication/341160412_Public_Administration_Across_Europe_-_Structure_and_Top_Civil_Servants
  • Ongaro, E. & Van Thiel, S. (Eds.) (2018). The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. Palgrave MacMillan, izbrana poglavja, cca. 50 str.

  4. Predvideni študijski rezultati

  • Študent v okviru predmeta spozna pomen, strukturo, funkcije, principe delovanja in procese javne uprave in javnega sektorja kot celote in njunih posameznih delov, s poudarkom na pravni ureditvi le-teh.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • predavanja
  • vaje
  • e-učenje
  • študija primera
  • debata

  6. Načini ocenjevanja

  • Medsemestrski kolokvij (20 %)
  • Pisni in/ali ustni izpit (80 %)