670 Teorija organizacije

670 Teorija organizacije

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Nina Tomaževič

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • preizkusi razumevanje organizacije ter procesov v sodobnem poslovnem okolju,
 • razčleni možnosti reševanja organizacijsko delovnih problemov
 • organizacijske probleme reši z uporabo znanstvenih metod in postopkov,
 • poišče ključne elemente za doseganje odličnosti v organizaciji,
 • odkrije in uporabi organizacijske rešitve.

Kompetence

 • sposobnost uporabe pridobljenih znanj pri razvoju teorije organizacije
 • razumevanje splošne strukture teorije in prakse organizacije ter povezanosti med njenimi poddisciplinami,
 • sposobnost kritične presoje in reševanja problemov organizacije
 • sposobnost zagotavljanja nenehnega izboljševanja organizacije, procesov in izdelkov in/ali storitev.

2. Vsebina predmeta

 • Kaj je teorija org. in pojmovanja org.
 • Strukture organiziranosti
 • Razvoj organizacijske znanosti
 • Predhodna proučevanja organizacije
 • Klasična teorija organizacije
 • Neoklasična teorija organizacije
 • Moderna teorija organizacije
 • Teorija učeče se organizacije
 • Teorije kakovosti
 • Teorija organizacijskega razvoja
 • Teorije organizacijske odličnosti
 • Plan organiziranosti

3. Temeljna literatura in viri

 • Ivanko, Š.: Teorija organizacije. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2014, 430 str.
 • Ivanko, Š.: Temelji organizacije. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2007, drugo poglavje
 • DAFT, Richard L.: Organization Theory & Design. West Publishing Company, New York, 2013, izbrana poglavja, 80 str.

4. Predvideni študijski rezultati

 • Študenti bodo zmožni razumeti in obvladovati interakcijsko delovanje dejavnikov, ki vplivajo na delovanje organizacije.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje (individualno ali skupinsko delo)
 • seminarsko delo
 • e-učenje
 • tutorstvo (za individualno učenje)

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni (ali ustni) izpit (100 %)