668 Teorija javne uprave

668 Teorija javne uprave

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 120
 • Nosilec: dr. Tina Sever

1. Cilji in kompetence

Splošni cilji predmeta:

 • Študent osvoji temeljna teoretična znanja in vsebinske temelje za nadaljnje upravno-pravne predmete v programu,
 • Študent prepozna upravno znanost kot samostojno interdisciplinarno znanstveno disciplino in z njo povezana vprašanja,
 • Študent se seznani z razvojem upravne znanosti in teorij o javni upravi ter uporabi te ugotovitve za rešitev problemov

Predmetno specifične kompetence:

 • Študent lahko strokovno izraža svoja mnenja glede vsakdanjih zadev in ravnanj s področja razumevanja zgodovine (razvoja) upravne znanosti,
 • Študent obvladuje temeljne zakonitosti in tehnike upravnopravnega delovanja uprave
 • Študent je sposoben pridobivanja informacij za oblikovanje potrebnih normativnih rešitev
 • Študent je sposoben ovrednotiti podatke s področja uprave v luči družbenih, strokovnih in etičnih vidikov
 • Študent je sposoben umestiti posamične probleme in proces modernizacije javne uprave v splošne elemente razvoja z uporabo znanstvenih metod (dedukcija-indukcija, analiza-sinteza),
 • Študent obvladuje uporabo kritične analize in razvoja teorij pri reševanju konkretnih delovnih problemov

2. Vsebina predmeta

 • Temeljni pojmi o upravi
 • Država in javna uprava
 • Znanost o upravi kot interdisciplinarna znanstvena disciplina
 • Razvoj vede o upravi
 • Javna uprava in pravo
 • Upravni sistem
 • Teorije o upravi
 • Lokalna uprava kot del javne uprave
 • Pravne in upravne kulture
 • Javna uprava v evropskem upravnem prostoru
 • Javna uprava in pojav globalizacije
 • Javna uprava in varstvo človekovih pravic

3. Temeljna literatura in viri

 • Brezovšek, Marjan; Črnčec, Damir: Demokratična uprava in tajnost podatkov. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 2010.
 • Bučar, France: Uvod v javno upravo. Uradni list SRS, Ljubljana 1969.
 • Godec, R. in drugi: Upravni zbornik. Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Ljubljana 1993.
 • Koprić, Ivan (ur.): Upravna znanost, Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Zagreb 2014.
 • Pusić, Eugen: Javna uprava i društvena teorija. Društveno veleučilište u Zagrebu i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2007.
 • Pusić, Eugen: Nauka o upravi. Školska knjiga, Zagreb 2002.
 • Shafritz, Jay M.; Russell, E. W. in Borick, C.: Introducing Public Administration. 7th ed., Longman 2011.
 • Vlaj, Stane: Teorija javne uprave, Fakulteta za upravo, Ljubljana 2006.
 • Vlaj, Stane: Uvod v javno upravo, študijsko gradivo, Fakulteta za upravo, Ljubljana 2004.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent spozna osnove delovanja javne uprave, njeno strukturo in razume razlike pri delovanju javne uprave na okolico in obratno. Spozna pomen in predmet preučevanja upravne znanosti kot samostojne interdisciplinarne znanosti. Spozna teorije o javni upravi, s teoretičnega, delno tudi praktičnega vidika s poudarkom na značilnostih razvoja upravne znanosti in javne uprave na slovenskih tleh.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja,
 • študija primera
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • Ustni ali pisni izpit (100 %)