1069 Grafično oblikovanje

1069 Grafično oblikovanje

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Narvika Bovcon in dr. Iztok Lebar Bajec

1. Cilji in kompetence

 • Cilj predmeta je študentom predstaviti osnove vizualnega jezika in postopke grafičnega oblikovanja. Oblikovalsko znanje bodo študenti uporabili pri oblikovanju računalniških vmesnikov, elektronskih dokumentov, spletnih strani ter pri vizualizaciji podatkov.

Študenti bodo razvijali sledeče kompetence:

 • Sposobnost strokovne komunikacije tako v materinem jeziku, kot tudi tujem.
 • Sposobnost timskega dela v strokovnem okolju; upravljanje majhne skupine strokovnjakov.
 • Sposobnost prenosa znanja sodelavcem v tehnoloških in raziskovalnih skupinah.

2. Vsebina predmeta

 • Zgodovina in razvoj oblikovanja
 • Principi grafičnega oblikovanja
 • Grafični elementi, lastnosti in organizacija
 • Teorija barv in barvne lestvice
 • Tipografije in njihova uporaba kot izrazno sredstvo
 • Osnovni pojmi in cilji vizualizacije podatkov in informacij
 • Teorija zaznavanja in osnovni koncepti vizualizacije podatkov in informacij
 • Napredni pristopi vizualizacije podatkov in informacij
 • Vizualizacija podatkov in informacij za potrebe poročanja in javnega nastopanja
 • Načrtovanje spletišča
 • Načrtovanje uporabniškega vmesnika

3. Temeljna literatura in viri

 • Data Flow: Visualising Information in Graphic Design. Berlin: Gestalten, 2008.
 • Flusser, V. Digitalni videz. Ljubljana: Študentska založba, 2000.
 • Manovich, L. The Language of New Media. MIT, 2001.
 • Samara, T. Design Elements: A Graphic Style Manual. Rockport Publishers, 2007.
 • Strehovec, J. Besedilo in novi mediji. Ljubljana: LUD Literatura, 2007.
 • Tufte, R. E. The Visual Display of Quantitative Information. Graphics Press LLC, 2001.
 • Virtualni učitelji in priročniki za programe Adobe: Illustrator, Photoshop, Flash.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje zakonitosti likovnega izražanja, od osnovnih likovnih prvin do principov gradnje podobe. Poznavanje zakonitosti uporabe črkovnih vrst. Poznavanje zakonitosti uporabe barv in barvnega kodiranja v računalniških okoljih. Razumevanje načinov strukturiranja informacij v vizualnih komunikacijah.

Uporaba:

 • Uporaba oblikovalskih metod in uporabniških oblikovalskih programov za oblikovanje spletnih strani, elektronskih dokumentov, računalniških vmesnikov, vizualizacij podatkov.

Refleksija:

 • Kritično vrednotenje in razumevanje oblikovalskih postopkov pri praktični uporabi.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:

 • Sposobnost reševanja problemov pri načrtovanju ustrezne vizualne komunikacije. Sposobnost uporabe domače in tuje literature ter nadgrajevanja znanja in integracije novih postopkov, podatkov, pristopov k pridobljenemu znanju. Sposobnost kritičnega razmišljanja in pisanja strokovnih člankov.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja, vaje v šoli, seminarji zajemajo domače delo. Poseben poudarek je na sprotnem študiju. Poseben vidik je vpeljevanje v skupinsko delo.

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo) (50 %)
 • Končno preverjanje (pisni in ustni izpit) (50 %)