1067 Angleški jezik I

1067 Angleški Jezik I

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS (2+4)
 • Tip predmeta: obvezni
 • Vaje: 60 (20+40)
 • Druge oblike študija: 60 (20+40)
 • Samostojno delo: 60 (20+40)
 • Nosilec: Vida Zorko, MA EdTech & TESOL

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • Študente usposobiti za branje strokovnih in znanstvenih besedil
 • študenti razvijejo kompetence za uspešno govorno nastopanje
 • študente usposobiti za uspešno delovanje v mednarodnem prostoru
 • študenti oblikujejo in pišejo uradne dopise in strokovna besedila
 • študente usposobiti za učinkovito posredovanje ustnih in pisnih sporočil iz slovenščine v angleščino in obratno

KOMPETENCE

Zmožnost:

 • razumevanja strokovnih in znanstvenih besedil s področja javne uprave
 • oblikovanja in izvajanja učinkovite ustne predstavitve
 • uspešnega delovanja v mednarodnem prostoru
 • pisanja uradnih dopisov in strokovnih besedil
 • razumevanja in posredovanja ustnih in pisnih sporočil iz slovenščine v angleščino in obratno

2. Vsebina predmeta

 • Strategije učenja angleškega strokovnega jezika
 • Slovarji in terminološke baze
 • Opredeljevanje izrazov in pojmov
 • Branje in povzemanje besedil
 • Struktura odstavka
 • Značilnosti formalnih pisnih besedil
 • Uradna elektronska korespondenca
 • Oblikovanje poklicnega profila v angleškem jeziku za področje informatike v javni upravi
 • Razgovor za službo
 • Značilnosti pravnih besedil v angleškem jeziku
 • Značilnosti akademske angleščine
 • Zmožnosti govornega nastopanja

3. Temeljna literatura in viri

  • Danko, M. in Zorko, V. (2019) English language skills for students of administrative sciences. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
  • Spletni viri za strokovna in znanstvena besedila: Wired (www.wired.com), Communications of the ACM (cacm.acm.org/), Informatics (https://www.mdpi.com/journal/informatics)
  • Spletni specializirani slovarji in terminološka zbirka Evroterm

  4. Predvideni študijski rezultati

  Študenti bodo znali:

  • uporabiti slovnične in funkcionalne jezikovne strukture, značilne za strokovno in znanstveno zvrst informatike in javne uprave;
  • uporabiti temeljno besedišče in terminologijo s področja informatike in javne uprave v pisnem in govornem sporazumevanju;
  • koherentno povzemati pisna in govorjena sporočila v angleškem jeziku;
  • izvesti učinkovite predstavitve v angleščini;
  • tvoriti enostavnejša strokovna pisna in govorna besedila, ki ustrezajo jezikovnim protokolom stroke;
  • samostojno uporabiti spletne vire in jezikovne podatkovne baze pri rabi tujega jezika.

   5. Metode poučevanja in učenja

   • priprava študentov na vaje
   • vaje
   • e-učenje
   • seminarska naloga z ustno predstavitvijo kot oblika medpredmetnega povezovanja

   6. Načini ocenjevanja

   • test (15 %)
   • e-učenje (15 %)
   • skupinsko seminarsko delo s predstavitvijo (10 %)
   • pisni (ali ustni) izpit (ustni zagovor po presoji učitelja) (60 %)