830 Inšpekcijski nadzor

830 Inšpekcijski nadzor

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Polonca Kovač in dr. Mirko Pečarič

1. Cilji in kompetence

Cilji: Študenti

 • poznajo in razumejo sistemsko vlogo inšpekcijskega nadzora v javni upravi in družbi;
 • uporabijo znanje za povezovanje načel in operativnih pravil v praksi, tako da razumejo, kako uveljaviti pravice strank in pooblastila inšpektorjev;
 • rešijo lažje in srednje probleme v inšpekcijskem nadzoru skozi temeljna načela;
 • analizirajo posebnosti področnih postopkov skozi analizo primerov,
 • znajo pojasniti in razvijati področne pojme v strokovnem jeziku.

Kompetence:

 • razumevanje vloge, razvoja in ključnih načel inšpekcijskega nadzora,
 • razumevanje pomena in načina uveljavitve javnega interesa in pravic stran v inšpekcijskih postopkih v lažjih zadevah,
 • sposobnost analize nadzornega problema in oblikovanja predloga rešitve,
 • zmožnost področne strokovne komunikacije.

2. Vsebina predmeta

 • Vloga in pomen inšpekcijskega nadzora
 • Pravna ureditev inšpekcijskega nadzora z izbranimi primeri po področnih predpisih in redom rabe le teh
 • Načela inšpekcijskega nadzora
 • Organizacija inšpekcij in pristojnost v inšpekcijskih upravnih zadevah
 • Udeleženci v inšpekcijskih postopkih: inšpektorji, prijavitelji, zavezanci idr.
 • Uvedba inšpekcijskega postopka
 • Ugotovitveni in dokazni postopek s posebnimi pooblastili inšpektorjev
 • Inšpekcijski ukrepi
 • Pravna sredstva
 • Izvršba in vodenje in odločanje inšpektorjev v hitrem postopku o prekršku
 • Odškodninska odgovornost države in inšpektorja
 • Bodoče smernice inšpekcijskega nadzora

3. Temeljna literatura in viri

 • Kovač, P. et al. (2016): Inšpekcijski nadzor, Uradni list RS, Ljubljana, 150 str.
 • Transparency International Slovenija (TIS) (2015): Ali so inšpekcijski postopki res transparentni in učinkoviti?, TIS, Ljubljana. URL=»http://issuu.com/tislovenia/docs/pp_inspekcije/1?e=14269436/31675245«.
 • Tyler, T. R. (2006): Why People Obey the Law, Princeton University Press, Princeton and Oxford, izbranih 30 str.
 • May, P. J., Wood, R. S. (2003): At the  Regulatory Front Lines: Inspectors' Enforcement Styles and Regulatory Compliance, Journal of Public Administration Research and Theory, let. 13, št. 2, str. 117–139, doi: URL=» 10.1093/jpart/mug014«.
 • Kovač, P. et al. (2015): Upravno-procesne dileme o rabi ZUP. Del 3. Ljubljana: Uradni list RS, izbranih 30 str.
 • OECD (2014): Regulatory Enforcement and Inspections, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, Pariz, URL=»http://dx.doi.org/10.1787/9789264208117-en«.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje (učni izidi predmeta):

 • Študent izkazuje  razumevanje vloge in pomena inšpekcijskega nadzora v upravnem sistemu in družbi.
 • Teoretično znanje, temeljna načela in pravila ZIN samostojno uporabi pri  reševanju procesnih problemov.
 • Zna preučiti in analizirati področne strokovne vire.
 • Zna izdelati področno analizo izbranega področja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • priprava študenta na vaje
 • e-učenje
 • projektno delo

6. Načini ocenjevanja

Način

 • pisni in/ali ustni izpit (60 %)
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih (10 %)
 • projektno delo ali seminarska naloga (30 %)