821 Poslovna komunikacija v nemškem jeziku

821 Poslovna komunikacija v nemškem jeziku

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Vaje: 30
 • Samostojno delo: 150
 • Nosilec: Margit Horvath

1. Cilji in kompetence

Študent  zna:

 • nagovoriti tuje poslovne partnerje v skladu s pravili poslovnega bontona v nemško govorečem prostoru
 • voditi neformalen klepet v nemščini 
 • ravnati po protokolu sprejemanja gostov v poslovnih situacijah
 • predstaviti podjetje,  oddelke, delovno področje in pristojnosti
 • oblikovati e-pošto (vabilo, opravičilo, rezervacijo, ipd.)
 • voditi osnovno konverzacijo po telefonu v različnih poslovnih situacijah
 • pripraviti predstavitev podjejta in odgovarjati na vprašanja publike
 • pripraviti povpraševanje, ponudbo in naročilo
 • pravilno komunicirati pri reševanju reklamacije

Kompetence: 
Študent je sposoben:

 • uporabiti osnove  poslovnega jezika pri komunikaciji v različnih vsakdanjih poslovnih situacijah
 • razumeti brana  in slišana besedila  poslovnega jezika na osnovni in srednje zahtevni ravni
 • sestaviti pisna sporočila v poslovnem jeziku na osnovni in srednje zahtevni
 • uporabiti ustrezno besedišče pri telefoniranju na osnovni in srednje zahtevni ravni
 • uporabljati  spletne vire za vseživljenjsko učenje nemščine 

2. Vsebina predmeta

 • Prvi stik, predstavitve, pravila obnašanja v poslovnih situacijah v nemško-govorečih deželah
 • Sprejem posl. partnerja (pogostitev, ponujanje pomoči in posredovanje informacij)
 • Predstavitev podjetja (delovnih nalog in pristojnosti)
 • Vabilo na obisk podjetja
 • Telefoniranje in poslovna korespondenca (dogovor sestankov in sprememba dogovorjenih terminov)
 • Obisk sejma
 • Povpraševanje, ponudba, naročilo
 • Reševanje reklamacij

3. Temeljna literatura in viri

 • Obvezna literatura in viri (Typical textbooks and readings):
  • Margit Horvath, Poslovna komunikacija v nemščini, 2012/2013, 100 str., (študijsko gradivo)
  • dvojezični spletni slovar: na www.pons.si
 • Dodatna literatura in viri:
  • tuji spletni viri in časopisni članki
  • katerakoli slovnica nemškega jezika

4. Predvideni študijski rezultati

 • Študent pridobi oz. utrdi osnovno znanje splošnega nemškega jezika in se nauči osnovno terminologijo s področja poslovnega jezika.

5. Metode poučevanja in učenja

 • vaje
 • e-učenje (naloge v Moodlu)
 • predstavitev
 • igranje vlog

6. Načini ocenjevanja

 • naloge in aktivno sodelovanje (15 %)
 • predstavitev in pisno poročilo (15 %)
 • test (10)
 • pisni izpit (60 %)
 • ustni zagovor (po presoji učitelja)