700 Organizacijsko vedenje

700 Organizacijsko vedenje

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Tatjana Kozjek

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent

 • odkrije značilnosti organizacijskega vedenja v organizaciji
 • primerja vpliv različnih razmerij na delovanje organizacije
 • uporabi različne načine oblikovanja odnosov v  organizaciji
 • razčleni in rešuje problematične situacije
 • poišče in uporabi primerne elemente poslovne komunikacije.

Kompetence:

 • Sposobnost razumevanja vloge in pomena organizacijskega vedenja.
 • Sposobnost razumevanja, vzdrževanja, kontrole in predvidevanja s organizacijskega vedenja.
 • Prepoznavanje neformalne organizacije kot načina organizacijskega vedenja.
 • Sposobnost oblikovanja timske organizacije in motivacije v sodobnih organizacijah.
 • Spoznati kulturo in klimo v organizaciji in njenega vpliva na vedenje zaposlenih.
 • Sposobnost zaznave in reševanja konfliktov v sodobni organizaciji.
 • Spoznati osnove etike in morale ter njenega vpliva na vedenje zaposlenih.
 • Spoznati in obvladovati stres v sodobni organizaciji.
 • Spoznati elemente okolja in njihovega vpliva na vedenje zaposlenih.

2. Vsebina predmeta

Opredelitve organizacijskega vedena
Formalna in neformalna organizacija

 • Mikro organizacijsko vedenje
  • Izvira kadrov
  • Osebnost in individualne razlike v    organizacijskem vedenju
  • Noticavija in doseženi rezultati
  • Stres
 • Mezo organizacijsko vedenje
  • Skupine v organizaciji
  • Timi v organizaciji
  • Skupinska dinamika in timska učinkovitost
  • Komunikacije, odločanje in pogajanje
  • Vodenje skupin in organizacije
 • Makroorganizacijsko vedenje
  • Politikka
  • Konflikti
  • Organizacijske strukture in oblikovanje organizacije
  • Organizacijska kultura
  • Organizacijski razvoj
  • Organizacijska klima
 • Mednarodno organizacijsko vedenje

3. Temeljna literatura in viri

 • Ivanko, Š. (2007). Organizacijsko vedenje. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • Ivanko, Š. (2013). Organizational Behavior. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • Wagner & Hellenbeck (2010). Organizationa Behavior Securing Competitive Advantage. Taylor & Frances, New York.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent:

 • Spozna in razume vlogo in pomen vedenja zaposlenih v organizaciji.
 • Spozna načine strukturiranja, vzdrževanja, nadzorovanja in predvidevanja vedenja zaposlenih v sodobni organizaciji.
 • Razume in obvladuje interakcijsko delovanje dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje organizacijskega vedenja v sodobni organizaciji.
 • Uporablja znanje in spretnosti s področja organizacijskega vedenja zaposlenih v sodobni organizaciji.
 • Aktivno in kritično spremlja in reflektira aktualna dogajanja s področja organizacijskega vedenja zaposlenih v sodobni organizaciji.
 • Kritično vrednosti izkušnje s področja organizacijskega vedenja zaposlenih v sodobni organizaciji

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja, seminarji in študije primerov

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit (50 %)
 • Seminarska naloga (50 %)