1674 Trajnostno upravljanje s pitno in odpadno vodo

1674 Trajnostno upravljanje s pitno in odpadno vodo

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: mag. Veronika Petkovšek

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent razume upravljanje s pitno in odpadno vodo na ravni lokalnega gospodarstva ter sodelovanje javnega in zasebnega sektorja
 • študent se seznani z različnimi mehanizmi zagotavljanja GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter ovrednotiti vlogo in možnosti za sodelovanje z nevladnimi organizacijami
 • študent se seznani z aktualnim lokalnim dogajanjem na področju pitne in odpadne vode
 • študent prepozna problem ali izziv pri upravljanju s pitno in/ali odpadno vodo v izbrani občini
 • študent poišče in pripravi predloge rešitve za prepoznani problem, izziv ter predlog rešitve predstavi deležnikom iz prakse

Kompetence:

 • študent je sposoben razumeti pomen upravljanja s pitno in odpadno vodo
 • študent je sposoben kritično ovrednotiti vlogo lokalnih skupnosti pri upravljanju s pitno in odpadno vodo
 • študent je sposoben prepoznati in kritično presoditi problem na področju upravljanja s pitno in/ali odpadno vodo
 • študent je sposoben samostojno poiskati in oblikovati predlog rešitve za prepoznan problem
 • študent je sposoben o ustreznosti svoje rešitve prepričati deležnike iz prakse, s čimer izkaže tudi sposobnost za delo oziroma sodelovanje z nevladnimi organizacijami

2. Vsebina predmeta

 • Gospodarjenje z vodnimi viri
 • Učinkovitost upravljanja z vodnimi viri
 • Analiza upravljanja s pitno in odpadno vodo v lokalnih skupnostih
 • Proučevanje sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem pri upravljanju s pitno in odpadno vodo v lokalnih skupnostih ter vključenost nevladnih
 • Primerjalna analiza mehanizmov zagotavljanja GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v lokalnih skupnostih
 • Analiza upravljanja vodne komunalne infrastrukture v lokalnih skupnostih
 • Ocena izzivov in problemov na področju upravljanja s pitno in odpadno vodo v lokalnih skupnostih
 • Ocena priložnosti na področju upravljanja s pitno in odpadno vodo v lokalnih skupnostih v sodelovanju z nevladnimi organizacijami
 • Analiza možnosti za izboljšanje učinkovitosti upravljanja s pitno in odpadno vodo v lokalnih skupnostih v sodelovanju z nevladnimi organizacijami
 • Analiza možnosti za dosego trajnostnega upravljanja s pitno in odpadno vodo v lokalnih skupnostih v sodelovanju z nevladnimi organizacijami
 • Oblikovanje predlogov rešitev za izboljšanje učinkovitosti upravljanja s pitno in odpadno vodo v lokalnih skupnostih
 • Oblikovanje predlogov rešitev za dosego trajnostnega upravljanja s pitno in odpadno vodo v lokalnih skupnostih

3. Temeljna literatura in viri

 • Bel, G., Fageda, X. & Mur, M. (2013) Why Do Municipalities Cooperate to Provide Local Public Services? An Empirical Analysis, Local Government Studies, 39(3), pp. 435–454.
 • Blaeschke, F. & Haug, P. (2018) Does Intermunicipal Cooperation Increase Efficiency? A Conditional Metafrontier Approach for the Hessian Wastewater Sector, Local Government Studies, 44(1), pp. 151–171.
 • Boulware, B. E. W. (2013). Alternative Water Sources and Wastewater Management. McGraw-Hill: New York, London, United States. (izbrane vsebine)
 • Inštitut za javne službe. (2016). Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – II in III. faza projektne naloge. Ljubljana: Inštitut za javne službe. (izbrane vsebine)
 • Inštitut za javne službe. (2016). Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – I. faza projektne naloge. Ljubljana: Inštitut za javne službe. (izbrane vsebine)
 • Kochhar, K. et al. (2015). Is the Glass Half Empty or Half Full?
Issues in Managing Water Challenges and Policy Instruments. IMF Staff Discussion Note. SND/15/11. (izbrane vsebine)
 • Schoute, M., Budding, T. & Gradus, R. (2018) Municipalities’ Choices of Service Delivery Modes: The Influence of Service, Political, Governance, and Financial Characteristics, International Public Management Journal, 21(4), pp. 502–532.
 • The United Nations World Water Development Report 4: Managing Water under Uncertainty and Risk (Vol. 1), Paris: UNESCO 2012. (izbrane vsebine)

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • je usposobljen za samostojno uporabo pridobljenega znanja in razumevanje teorije na praktičnih primerih,
 • je usposobjen za reševanje problemov in iskanje novih rešitev,
 • je usposobljen za presojo o predvidljivih posledicah določenih ukrepov ob upoštevanju različnih kriterijev,
 • je usposobljen za komuniciranje in sporočanje določenih dejstev in za utemeljevanje odločitev.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava na predavanja (obvezno)
 • predavanje (obvezno)
 • študija primera
 • seminarska naloga

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (60 %)
 • seminarska naloga (40 %)