1673 Upravljanje majhnih držav

1673 Upravljanje majhnih držav

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Spoznavanje posebnosti delovanja majhnih držav.
 • Spoznavanje razlik v upravljanju med majhnimi in velikimi državami.
 • Spoznavanje učinkov večnivojskih razmerij in globalizacije na majhne države.
 • Spoznavanje politik in obvladovanja kompleksnih problemov v majhnih državah.

Kompetence:

 • Zmožnost razumevanja družbeno-ekonomskih posebnosti in specifičnosti majhnih držav, vključujoč posebnosti v razmerjih in delovanju gospodarstva, nevladnih in nepridobitnih organizacij, četrtega sektorja.
 • Zmožnost razumevanja vpliva kontekstualnih dejavnikov na majhne države.
 • Sposobnost identifikacije in obvladovanja kompleksnih problemov v majhnih državah.
 • Sposobnost upravljanja in oblikovanja politik v majhnih državah.

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev majhne države
 • Družbeno-ekonomski vidiki velikosti države: prednosti in slabosti
 • Posebnosti ekonomike in upravljanja majhne države
 • Politična ekonomija v majhnih državah
 • Večnivojsko upravljanje, javni menedžment in majhne države
 • Oblikovanje pametnih politik v majhnih državah
 • Majhne države in odnosi z mednarodnimi organizacijami
 • Sektorske posebnosti v majhnih državah (gospodarstvo, nevladne in nepridobitne organizacije, četrti sektor itd.)
 • Razmerja in odločanje v majhnih državah
 • Majhne države in kapaciteta za reševanje kompleksnih problemov
 • Krize in krizni menedžment v majhnih državah
 • Majhne države v EU

3. Temeljna literatura in viri

 • Steinmetz, R. in A. Wivel (ur.) (2010). Small States in Europe: Challenges and Opportunities, Aldershot: Ashgate.
 • Baker, R. (ur.) (1992). Public Administration in Small and Island States. West Hartford: Kumarian.
 • Thorhallson, B. (ur.) (2018). Small States and Shelter Theory. Abingdon: Routledge.

4. Predvideni študijski rezultati

Po zaključku predmeta bodo študenti:

 • Znali podati multi-disciplinarno opredelitev majhne države;
 • Znali opisati posebnosti družbeno-ekonomskih razmerij v majhnih državah;
 • Znali analizirati učinke velikosti države na javno upravo, politike, gospodarstvo in mednarodne odnose;
 • Znali izpostaviti izzive in priložnosti majhnih držav v EU, ter operacionalizirati pametne strategije;
 • Znali karakterizirati posebnosti majhne ekonomije v kontektsu večnivojskih upravljavskih razmerij in globalizacije;
 • Znali rešiti konkreten problem majhne države ter oblikovati svetovalni predlog za upravljavske strukture majhne države.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Seminarji
 • Projektno delo
 • Študije primera
 • Problemsko učenje
 • Domače naloge

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (60 %)
 • seminarska projektna naloga (40 %)