1670 Odnosi Kanada-Evropska unija

1670 Odnosi Kanada-Evropska unija

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Mitja Durnik

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • kritično razmišljanje in analitično reševanje kompleksnejših problemov s področja primerjalnih politik
 • razumevanje pomena primerjalne analize v odnosih EU-Kanada
 • pridobitev širokega nabora znanj za analizo odnosov med državami (regijami) 

Kompetence:

 • uporaba pridobljenih znanj za reševanje praktičnih problemov
 • sposobnost analitičnega in povezovalnega mišljenja na polju večdisciplinarnosti,
 • sposobnost kritične presoje in reševanja problemov, posebej v odnosu z ranljivimi skupinami.

2. Vsebina predmeta

 • Kanada in EU: zgodovina odnosov
 • (Kon)federalizem in decentralizacija
 • Evropske institucije in zunanji odnosi EU
 • Zunanja politika Kanade in pomembni politični igralci
 • Obstoječi gospodarski sporazumi
 • Sporazum CETA: pogajanja in končne rešitve
 • Regulatorni mehanizmi v kontekstu gospodarskega sodelovanja
 • Sodelovanje na področju ekološke politike in podnebnih sprememb
 • Politika odnosov po Brexitu
 • Primerjalna politika in upravljanje migracij v Kanadi in EU
 • Izzivi sodobnega multikulturalizma
 • Primerjalni regionalizem

3. Temeljna literatura in viri

 • Csehi, R. (2017). Horizontal coordination in federal political systems – non-centralization in the European Union and Canada compared. Journal of European Public Policy, 24, 562–579.
 • Durnik, M. (2020). Community Development: Local Immigration Partnerships in Canada and Implications for Slovenia. Acta Geographica Slovenica (fortcoming).
 • Fudge, J. (2015). Constitutionalizing Labour Rights in Canada and Europe: Freedom of Association, Collective Bargaining, and Strikes. Current Legal Problems, 68(1), 267–305. 
 • Hix, S. (2018). Brexit: Where is the EU–UK Relationship Heading? Journal of Common Market Studies, 56 (S1) 1–17.
 • Maas, W. (2017). Boundaries of political community in Europe, the US, and Canada. Journal of European Integration, 39, 575–590.Trinidad, M. & Leiva, G. (2015). Cultural diversity and free trade: the case of the EU-Canada agreement. International Journal of Cultural Policy, 23, 765–781.
 • White, E. (2017). 'The Obstacles to Concluding the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement and Lessons for the Future'. Global Trade and Customs Journal, 5,  176–183.
 • Verdun, A. (2018). EU-Canada Strategic Partnership: Ups and downs. Australian and New Zealand Journal of European Studies, 11(3), 18–29.

4. Predvideni študijski rezultati

 • študentje bodo spoznali sodobne trende v načrtovanju politik in vpliv različnih politik za dosego začrtane strategije in ciljev;
 • s pomočjo študija primerov bodo lahko osvojili poznavanje posebnosti primerjalne analize v odnosih EU-Kanada
 • sposobnost odločanja na podlagi podatkov in vsebine.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja (obvezno)
 • predavanje (obvezno)
 • priprava študenta na vaje (obvezno)
 • vaje (obvezno)
 • e-učenje
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • raziskovalno delo

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit (50 %)
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih (20 %)
 • problemsko učenje (10 %)
 • seminarska naloga (20 %)