1669 Uslužbenska razmerja

1669 Uslužbenska razmerja

 • Študijski program in stopnja:  visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Valentina Franca

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • poglobljena seznanitev z uslužbenskimi razmerji;
 • zagotoviti študentom sposobnost uporabe temeljnih načel delovnega prava v povezavi z uslužbenskimi razmerji;
 • zagotoviti študentom sposobnost razlikovanja med delovnopravnimi položaji v sistemu javnih uslužbencev.

Kompetence:

 • obvladovanje znanj o temeljnih pravnih institutih ter usposobljenost za nadomestno in subsidiarno uporabo teh institutov v sferi uslužbenskih razmerij;
 • osvojitev podrobnejših znanj o pomembnejših pravnih institutih, kot sta plačni sistem in napredovanje, v uslužbenskih razmerjih;
 • poznavanje bistvenih značilnosti kolektivnega urejanja na področju uslužbenskih razmerij;
 • usposobljenost za kritično analizo posameznih delov pravne ureditve ter za oblikovanje predlogov za spremembe na področju uslužbenskih razmerij;
 • razumeti posledice kršitev pravnih norm v službenskih razmerjih.

 

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev in teoretična ozadja sistema javnih uslužbencev
 • Vloga mednarodnega prava pri urejanju uslužbenskih razmerij
 • Razmejitev delovnega in uslužbenskega prava
 • Načela urejanja uslužbenskih razmerij
 • Delovno razmerje in pogodba o zaposlitvi javnega uslužbenca
 • Pravice in obveznosti v uslužbenskih razmerjih
 • Plačni sistem in napredovanje v javnem sektorju
 • Položaj direktorjev in v javnem sektorju
 • Pomen kolektivnih pogodb in socialnega dialoga za uslužbenska razmerja
 • Reševanje sporov v uslužbenskih razmerjih

 

3. Temeljna literatura in viri

 • Rakar, I. in B. Tičar, B. 2017. Pravo javne uprave. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • Haček, M. 2015. Sistem javnih uslužbencev v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Temeljna zakonodaja s področja delovnih razmerij: Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela, Zakon o kolektivnih pogodbah, Zakon o stavki, Zakon o reprezentativnosti sindikatov, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
 • Temeljna zakonodaja s področja uslužbenskih razmerij: Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.
 • Drugi izbrani pravni predpisi s področja predmeta in aktualna sodna praksa.
 • Članki in druga gradiva, posredovana na predavanjih oziroma v e-učilnici.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi:

 • splošno teoretično znanje o uslužbenskih razmerjih, ki  ga  lahko  uporabi v  praksi in pri nadaljnjem  študiju ter raziskovanju;
 • znanje o uslužbenskih razmerjih ter njihovem pomenu za urejanje delovno- in socialnopravnega položaja javnih uslužbencev.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Frontalna oblika poučevanja z aktivno udeležbo študentov
 • Delo v manjših skupinah/dvojicah
 • Samostojno raziskovalno delo študentov
 • Evalvacija samostojnega raziskovalnega dela študentov
 • E-izobraževanje

 

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni (ali ustni) izpit, ki mora biti pozitiven (več kot 50 %) (60 %)
 • Krajši/daljši pisni izdelki s predstavitvijo (40 %)