1666 Mednarodno delovno pravo

1666 Mednarodno delovno pravo

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Valentina Franca

 

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • poglobljena seznanitev z mednarodnim delovnim pravom in njegovim pomenom za razvoj nacionalnih zakonodaj
 • razumevanje evropskega socialnega modela
 • poznavanje bistvenih značilnosti mednarodnopravnega urejanja s področja individualnih in kolektivnih delovnih razmerij
 • osvojitev podrobnejših znanj o izbranih in aktualnih vprašanj mednarodnega delovnega prava v Evropski uniji in v izbranih državah Evropske unije.

Kompetence:

 • sposobnost uporabe prava na področju mednarodnega delovnega prava;
 • sposobnost uporabe pravnih aktov in pravnih norm glavnih mednarodnih organizacij s področja mednarodnega delovnega prava;
 • sposobnost raziskovanja mednarodnega delovnega prava na izbranih specifičnih področjih; 
 • sposobnost razumevanja pomena mednarodnih sodišč za razvoj delovnega prava na mednarodni in nacionalni ravni;
 • sposobnost komuniciranja z mednarodnimi organizacijami, zlasti na področju delovnega prava;
 • sposobnost razumeti stopnjo vključenosti posamezne države v mednarodno prave aktivnosti pri mednarodnem urejanju delovnih  razmerij,
 • sposobnost uporabe mednarodnopravnih virov s področja delovnega prava v izbrani državi;
 • sposobnost razumevanja upoštevanja oziroma kršitev mednarodnopravnih predpisov in  pravnih posledic teh ravnanj.

 

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev, razvoj in namen mednarodnega delovnega prava
 • Vloga mednarodnih organizacij pri razvoju mednarodnega delovnega prava
 • Normativna dejavnost Mednarodne organizacije dela; pomen konvencij in priporočil za mednarodno delovno pravo
 • Vloga Sveta Evrope pri razvoju mednarodnega delovnega prava, zlasti pomen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in Evropske socialne listine (spremenjene)
 • Evropsko delovno pravo: pravni viri, socialna poitika in strategija zaposlovanja
 • Sodna praksa mednarodnih sodišč (Sodišče EU in Evropsko sodišče za človekove pravice)
 • Razvoj individualnih in kolektivnih delovnih razmerij na mednarodni ravni ter vpliv na nacionalne zakonodaje

 

3. Temeljna literatura in viri

 • Blanpain, Roger. 2014. European Labour Law,  14th Revised Edition , Walters Kluwer
 • Kenner, J.,  I. Florczak in M. Otto (ur.), 2018. Precarious work. The challenges for labour law in Europe, Edward Elgar Publishing.
 • Franca, Valentina. 2009. Sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odločanju : pravni in kadrovski vidiki s primeri iz sodne in podjetniške prakse. Ljubljana: Planet GV.
 • Izbrani pravni predpisi Mednarodne organizacije dela (konvencije in priporočila), Sveta Evrope (Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in spremenjena Evropska socialna listina) ter Evropske unije (uredbe, direktive)
 • Izbrana sodna praksa Sodišča EU in Evropskega sodišča za človekove pravice
 • Drugi izbrani pravni predpisi področja predmeta in sodna praksa posamezne države.
 • Članki in druga gradiva, posredovana na predavanjih oziroma v e-učilnici.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi:

 • splošno teoretično znanje o mednarodnem delovnem pravu, ki  ga  lahko  uporabi v  praksi in pri nadaljnjem  študiju ter raziskovanju;
 • znanje o delovanju mednarodnih organizacij ter njihovem pomenu (normativnem in dejanskem) na mednarodni in nacionalni ravni.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Frontalna oblika poučevanja z aktivno udeležbo študentov
 • Delo v manjših skupinah/dvojicah
 • Samostojno raziskovalno delo študentov
 • Evalvacija samostojnega raziskovalnega dela študentov
 • E-izobraževanje

 

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni ali ustni izpit, ki mora biti pozitiven (več kot 50 %) (60 %)
 • Pisne naloge (daljše in krajše) in aktivno sodelovanje (40 %)