1664 Sistem javnih uslužbencev

1664 Sistem javnih uslužbencev

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Valentina Franca

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študenti

 • poznajo in razumejo sistem javnih uslužbencev;
 • uporabijo znanje za povezovanje načel in operativnih pravil v praksi, tako da razumejo, kako uveljaviti pravice in obveznosti javnih uslužbencev;
 • rešijo lažje probleme v sistemu javnih uslužbencev skozi temeljna načela;
 • razumejo namen posebne ureditve uslužbenskih razmerij,
 • znajo pojasniti pojme v strokovnem jeziku.

Kompetence:

 • razumevanje vloge, razvoja in ključnih načel uslužbenskih razmerij,
 • razumevanje pomena in načina uveljavitve pravnega varstva,
 • sposobnost analize lažjega sistemskega problema javnih uslužbencev in oblikovanja predloga rešitve,
 • zmožnost področne strokovne komunikacije.

 

2. Vsebina predmeta

 • Kategorije javnih uslužbencev
 • Skupna načela sistema javnih uslužbencev
 • Skupna vprašanja sistema javnih uslužbencev
 • Splošna in posebna delovno-pravna ureditev položaja javnih uslužbencev
 • Položaj javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti
 • Delovna mesta, položaji in nazivi
 • Pravice in obveznosti javnih uslužbencev in pravno varstvo
 • Sistemizacija delovnih mest, kadrovski načrt in evidence
 • Sklenitev delovnega razmerja
 • Usposabljanje, ocenjevanje  in napredovanje javnih uslužbencev
 • Prenehanje delovnega razmerja
 • Ureditev plač v javnem sektorju

3. Temeljna literatura in viri

 • Rakar, I. in B. Tičar, B. 2017. Pravo javne uprave. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • Haček, M. 2015. Sistem javnih uslužbencev v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Temeljna zakonodaja s področja delovnih razmerij: Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela, Zakon o kolektivnih pogodbah, Zakon o stavki, Zakon o reprezentativnosti sindikatov, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje (učni izidi predmeta):

 • Študent izkazuje  razumevanje vloge in pomena uslužbenskih razmerij.
 • Teoretično znanje, temeljna načela in pravila uslužbenskih razmerij samostojno uporabi pri reševanju lažjih problemov.
 • Zna preučiti in analizirati področne strokovne vire.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Frontalna oblika poučevanja z aktivno udeležbo študentov
 • Delo v manjših skupinah/dvojicah
 • Samostojno raziskovalno delo študentov
 • Evalvacija samostojnega raziskovalnega dela študentov
 • E-izobraževanje

 

6. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit, ki mora biti pozitiven (več kot 50 %) (60 %)
 • krajši/daljši pisni izdelki s predstavitvijo (40 %)