1661 Pravo in nove tehnologije

1661 Pravo in nove tehnologije

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Tina Sever

 

 

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • poznajo in razumejo etične, sociološke in pravne izzive novih tehnologij
 • razumejo pomen regulacije novih tehnologij
 • se usposobijo za pripravo pravnih rešitev za izbrana področja novih tehnologij
 • poznajo specifično terminologijo za izbrana področja
 • znajo identificirati (bodoče) izzive novih tehnologij in poiskati rešitve

Kompetence

 • sposobnost kritične presoje in reševanja problemov s področja novih tehnologij
 • sposobnost analize lažjih pravnih dilem in oblikovanje predlogov rešitev
 • zmožnost izražanja v strokovnem jeziku
 • spoštovanje etičnih načel

 

2. Vsebina predmeta

 • Etična, filozofska in družbena vprašanja tehnoloških iznajdb
 • Varstvo temeljnih človekovih pravic
 • Pravna ureditev novih tehnologij na nacionalni in supranacionalni ravni
 • Nove tehnologije in čezmejni učinki
 • Pravo, robotika in umetna inteligenca
 • Pravo in internet
 • Nove tehnologije in varstvo osebnih podatkov
 • Nove tehnologije in varstvo intelektualne lastnine
 • Odgovornost za nove tehnologije
 • Nove tehnologije in delovno pravo
 • Nove tehnologije in vojno pravo
 • Nove tehnologije v slovenskem (pravnem) prostoru

 

3. Temeljna literatura in viri

 • Broedres, D. et al. (2017). Big Data and security policies: Towards a framework for regulating the phases of analytics and use of Big Data. Computer Law and Security Review, to be published, 15 str.
 • Calo, R., Froomkin A. M., Kerr, I. (2016). Robot Law. Cheltenham, Northampton: Elgar, 100 str.
 • Hildebrandt, M. (ured.), De Vries, K. (ured.) (2015). Privacy, Due Process and the Computational Turn: The Philosophy of Law Meets the Philosophy of Technology. Routledge, 50 str.
 • Jasanoff, S. (2016). The Etchics of Invention: Technology and the Human Future. London, New York: W.W. Norton & Co, 50 str.
 • Kerikmäe, T., Rull, A. (2016). The Future of Law and eTechnologies. Springer International Publishing, 25 str.
 • Leenes, R. et al. (2017). Regulatory challenges of robotics: some guidelines for addressing legal and ethical issues. Law, innovation and technology, 9(1) 1-44, 20 str.
 • Nasu, H. (ured.), McLaughlin, R. (ured.) (2014). New Technologies and the Law of Armed Conflict. T.M.C. Asser Press, 20 str.
 • Yanisky-Ravid, S., Velez-Hernandez, L. A. (2017). Copyright ability of artworks produced by creative robots and the concept of originality: the formality - objective model. (Pridobljeno 15. 5. 2017 s https://ssrn.com/abstract=2943778), 20 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • študent bo zmožen razumeti pojme, teorijo, pojave, regulacijo novih tehnologij
 • študent bo zmožen kritično ovrednotiti sociološke, etične in pravne dileme novih tehnologij
 • študent bo zmožen rešiti pravna vprašanja s področja novih tehnologij
 • študent bo zmožen pripraviti osnutke pravnih aktov
 • študent zna proučiti pravno ureditev na izbranih področjih, identificirati probleme in predlagati rešitve

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • e-učenje
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • raziskovalno delo

 

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit (60 %)
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih (10 %)
 • študija primera (10 %)
 • problemsko učenje (10 %)
 • raziskovalno delo (10 %)