1656 Digitalni marketing

1656 Digitalni marketing

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Tina Jukić, dr. Primož Pevcin

 

 

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • Razume osnove marketinga
 • Spozna načine izdelave in elemente priprave produktnega trženjskega spleta
 • Zna pripraviti načrt trženjskega nastopa na spletu
 • Razume vlogo posameznih elementov optimizacije spletišč za iskalnike
 • Razume pomen ključnih zakonitosti iskalnega marketinga
 • Prepozna marketinške potenciale družbenih medijev in elektronske pošte
 • Pozna temeljne kazalnike spletne analitike
 • Pozna orodja za podporo digitalnemu marketingu

Kompetence

 • Sposobnost priprave trženjskega spleta
 • Sposobnost izbrati primerne kanale digitalnega marketinga za določeno organizacijo
 • Zmožnost aktivno sodelovati pri pripravi strategije spletnega marketinga
 • Sposobnost kritičnega ovrednotenja različnih pristopov k digitalnemu marketingu

 

2. Vsebina predmeta

 • Osnove marketinga
 • Vrste marketinga in posebnosti digitalnega marketinga
 • Priprava trženjskega spleta in ustvarjanje blagovne znamke
 • Opredelitev digitalnega marketinga
 • Ključna področja digitalnega marketinga
 • Optimizacija spletnih strani za iskalnike
 • Iskalni marketing (»pay-per-click« marketing)
 • Marketing preko družbenih medijev
 • Marketing preko elektronske pošte: ključne zakonitosti
 • Izhodišča za pripravo strategije digitalnega marketinga
 • Orodja za podporo digitalnemu marketingu
 • Temelji spletne analitike

 

3. Temeljna literatura in viri

 • Kotler, P. (2002). Marketing Management, Millenium Edition. Upper Saddle River: Prentice Hall. Izbrana poglavja, 60 strani.
 • Adams, R. L. (2015). SEO 2016 : learn search engine optimization. Milton Keynes : Lightning Source.
 • Smith, J. (2011). V postelji z Googlom: Tehnike optimizacije spletnih strani za vrhunsko uvrstitev v iskalnikih. Ljubljana: založba Pasadena.
 • Smith, J. (2011). Učinkovite spletne strani: skrivnosti zmagovalnih spletnih strani. Ljubljana: založba Pasadena.
 • Vsebine v e-učilnici. / Content in the e-learning environment (Moodle).

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • Pozna in razume pomen marketinga ter način izdelave marketinškega spleta
 • Opredeli in primerja izbrana področja digitalnega marketinga in njihove potenciale
 • Opredeli ključne elemente optimizacije spletišča za iskalnike
 • Je zmožen izbrati in uporabiti ustrezno družbeno omrežje za marketing določene organizacije/produkta/storitve
 • Ovrednoti kakovost izbranih pristopov k digitalnemu marketingu
 • Uporabi orodja za podporo digitalnemu marketingu
 • Interpretira temeljne rezultate spletne analitike

5. Metode poučevanja in učenja

 • Priprava študenta na predavanja
 • Predavanja
 • Vaje v računalniški učilnici 
 • Študij primera
 • Seminarska naloga

 

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni ali/in ustni izpit (60 %)
 • Seminarska naloga in zagovor naloge (40 %)

Seminarska naloga mora biti oddana pred izpitom.