1655 Finančni in pravni vidiki managementa organizacij

1655 Finančni in pravni vidiki managementa organizacij

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Tatjana Jovanovič in dr. Iztok Rakar

 

 

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • Seznaniti študente s finančnim poslovanjem javnih in zasebnih organizacij
 • Seznaniti študente z uporabno vrednostjo računovodskih poročil za managerje
 • Seznaniti študente z osnovami statusnega prava ter pravnim konceptom odgovornosti poslovodstva 

Kompetence

 • Zmožnost prepoznavanja osnovnih statusnih oblik v javnem in zasebnem sektorju
 • Sposobnost razlikovati med finančno-računovodskimi posebnostmi javnega in zasebnega sektorja
 • Obvladuje računovodsko-finančne kategorije iz finančnih poročil in razume njihovo uporabno vrednost pri upravljanju organizacije

 

2. Vsebina predmeta

 • Osnove statusnega prava v zasebnem sektorju 
 • Osnove statusnega prava v javnem sektorju
 • Pravni vidik odgovornosti managementa za poslovanje organizacije  
 • Financiranje organizacij javnega in zasebnega sektorja
 • Finančno poslovanje javnega zavoda oz. agencije
 • Finančno poslovanje zasebnega podjetja
 • Računovodstvo – jezik managerjev
 • Branje in razumevanje finančno-računovodskih poročil organizacije
 • Tržna dejavnost v organizacijah javnega sektorja
 • Finančna analiza
 • Revidiranje poslovanja organizacij
 • Dolgoročna finančna strategija organizacije

 

3. Temeljna literatura in viri

 • Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt: Financial management: Theory & Practice. South-western Cangage Learning, 2013.
 • Zaman Groff Maja, Hočevar Marko, Igličar Aleksander: Temelji računovodstva. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2007
 • Igor Stubelj, Primož Dolenc, Suzana Laporšek: Poslovne finance s primeri in z rešitvami. Ljubljana : FinKin, 2016 ([Dob] : Grafika 3000)
 • Ivanjko, Š., Kocbek, M., Prelič, S. (2009). Korporacijsko pravo (2., predelana in dopolnjena izdaja). GV Založba, Ljubljana (izbrana poglavja)

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • zna našteti in opisati osnovne statusne oblike v javnem in zasebnem sektorju
 • zna opredeliti osnovne finančne pojme, vire in kategorije;
 • zna pojasniti razliko med finančnim in računovodskih poslovanjem organizacij
 • zna pojasniti specifike finančnega poslovanja v javnem in zasebnem sektorju
 • zna prepoznati in obrazložiti kategorije v osnovnih računovodskih izkazih
 • zna izračunavati finančno-računovodske kazalce

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja (obvezno)
 • predavanje (obvezno)

 

6. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit (100 %)