1654 Poslovanje podjetnikov in športnikov

1654 Poslovanje podjetnikov in športnikov

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Tatjana Jovanović 

 

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • Seznaniti študente z osnovami podjetništva nimi finančnimi pojmi
 • Seznaniti študente z osnovami dvostavnega knjigovodstva
 • Seznaniti študente z različnimi viri financiranja poslovanja in naložb

Kompetence

 • Zmožnost prepoznavanja osnovnih finančnih pojmov
 • Sposobnost razlikovati med finančno-računovodskimi posebnostmi zasebnikov glede na družbe
 • Obvladuje izračunavanje finančno-računovodskih kazalcev

 

2. Vsebina predmeta

 • Podjetništvo
 • Statusno-pravni vidik podjetij
 • Status športnika
 • Socialno zavarovanje in stroški dela
 • Ekonomika zasebnih podjetij
 • Poenostavitve računovodstva pri zasebnikih
 • Vrste/viri financiranja podjetij
 • Financiranje poslovanja in naložb
 • Posebnosti obdavčitve zasebnikov
 • Finančna politika podjetij in športnikov
 • Strategije dolgoročnega poslovanja
 • Prenehanje poslovanja

 

3. Temeljna literatura in viri

 • Zaman Groff Maja, Hočevar Marko, Igličar Aleksander: Temelji računovodstva. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2007
 • Igor Stubelj, Primož Dolenc, Suzana Laporšek: Poslovne finance s primeri in z rešitvami. Ljubljana : FinKin, 2016 ([Dob] : Grafika 3000)

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • zna opredeliti osnovne finančne pojme, vire in kategorije;
 • zna pojasniti razliko med zasebniki in družbami v statusno-pravnem in finančno-računovodskem smislu:
 • zna pojasniti posebnosti obdavčenja dobička družb glede na zasebnike
 • zna prepoznati osnovne računovodske izkaze
 • Zna izračunavati finančno-računovodske kazalce

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja (obvezno)
 • predavanje (obvezno)

 

6. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit (80 %)
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih (20 %)