1653 Nemški jezik v upravni praksi

1653 Nemški jezik v upravni praksi

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Margit Horvath

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Predmet je namenjen študentom s predznanjem na višji ravni oz.  študentom, ki so se učili nemščino kot drugi tuji jezik v srednji šoli  (280 -  420 ur pouka).

 

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • študente usposobiti za branje in razumevanje strokovnih besedil s področja lokalne, državne in evropske uprave (na srednje zahtevni ravni);
 • študente usposobiti za primerjavo o  političnega sistema Slovenije, Nemčije in/ali Avstrije in za pogovor o aktualnih temah s področja javnega življenja in delovanja uprave (na srednje zahtevni ravni).
 • študente usposobiti za pisanje povzetkov ali izražanje mnenja na osnovi pisnih in govorjenih besedil (na srednje zahtevni ravni).

Kompetence:  
Študenti so sposobni:

 • uporabljati besedišče splošnega in strokovnega jezika s področja uprave (na srednje zahtevni ravni);
 • razumeti zahtevnejša slušna in bralna besedila s področja javnega življenja in uprave;
 • sporazumevati se o aktualnih dogodkih in vsebinah iz upravne prakse (na srednje zahtevni ravni);
 • podati stališče o določenih problemih in analizirati prednosti/slabosti različnih možnosti (na srednje zahtevni ravni);
 • napisati povzetek / komentar o določeni aktualni strokovni temi (na srednje zahtevni ravni).

 

2. Vsebina predmeta

 • Demografski razvoj v Sloveniji
 • Družina danes in nekoč (samohranilci)
 • Pomen demokracije (delitev oblasti)
 • Mladi, politika in volilna pravica
 • Državna ureditev Slovenije (ustava, parlament,  ...)
 • Politični sistem v Nemčiji in Avstriji
 • Pravice manjšin in večjezičnost  (slovenska manjšina v Avstriji),
 • Lokalna samouprava v Sloveniji
 • Lokalna samouprava v Nemčiji (naloge občin)
 • Kakovost življenja v mestu (varnost in Oktoberfest)
 • Struktura in naloge EU
 • Javni uradi in birokracija

Slovnične strukture: Oziralni odvisniki, sedanji deležnik kot pridevnik, glagoli v stalnih besednih zvezah, pretekli deležnik, pridevniki in deležniki kot samostalniki, naklonski glagoli v enojnem in sestavljenem pretekliku, odvisniki (indem, dadurch dass), oblike trpnika, sklanjatev pridevnikov v primerniku/presežniku, odvisni stavki (wenn, damit, um + zu), pridevniška sklanjatev, nedoločnik s zu, pogojnik za preteklost, indirektna vprašanja.

 

3. Temeljna literatura in viri

 • Obvezna literatura in viri (typical textbooks and readings):
 • Margit Horvath, Deutsch in der Verwaltungspraxis, študijsko gradivo
 • Dvojezični spletni slovar: na www.pons.si
 • Dodatna literatura in viri:
 • Tuji (spletni) viri in časopisni članki
 • Katerakoli slovnica nemškega jezika

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo znali:

 • uporabiti slovnične in funkcionalne jezikovne strukture, značilne za strokovno zvrst javne uprave;
 • uporabiti zahtevnejše besedišče splošnega jezika in temeljno besedišče s področja javne uprave v pisnem in govornem sporazumevanju;
 • razumeti slušna in bralna besedila s področja javnega življenja in uprave (na srednje zahtevni ravni);
 • sporazumevati se o aktualnih dogodkih in vsebinah iz upravne prakse;
 • podati stališče o določenem problemu in analizirati prednosti/slabosti možnosti;
 • samostojno uporabiti spletne vire in jezikovne podatkovne baze pri rabi tujega jezika.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na vaje
 • vaje
 • e-učenje
 • debata
 • raziskovalno delo na spletu, predstavitve 
 • medpredmetno povezovanje

 

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (60 %)
 • sprotne naloge (10 %)
 • aktivno sodelovanje na vajah (5 %)
 • raziskovalno delo, predstavitve (15 %)
 • kolokvij (10 %)