1652 Napredna raba Excela za uporabo podatkov v poslovnem okolju

1652 Napredna raba Excela za uporabo podatkov v poslovnem okolju

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Mitja Dečman

 

 

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • študent razume in uporabi pristope k modeliranju podatkov za potrebe učinkovitega pridobivanja informacij
 • študent zna uporabiti programska orodja za poizvedovanje podatkov iz podatkovnih bazami na podatkih iz poslovnih okolij
 • študent pozna metode in orodja za poizvedovanje ter analitično obdelavo podatkov shranjenih v podatkovne baze
 • študent zna uporabiti programska orodja za prenos podatkov na splet
 • študent razume načela spletne predstavitve podatkov in informacij
 • študent zna razčleniti in analizirati spletne predstavitve.

Kompetence:

 • študent razvije sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za pridobivanje, obdelavo in posredovanje podatkov
 • zna samostojno graditi in izdelovati podatkovne modele, prilagojene analize, pregledne plošče, ter razvijati ključne performančne indekse.
 • zna uporabljati osnove jezika DAX za dinamične analize
 • zna uporabljati Excelov PowerPivot, PowerView in PowerMap.

 

2. Vsebina predmeta

 • Vpliv informacijskih tehnologij na proces zajemanja, analize in predstavitev podatkov in informacij
 • Funkcionalnosti Excela za analizo podatkov in pridobivanje informacija
 • Funkcionalnosti Excela za vizualizacijo podatkov
 • Uporaba orodja Excel Power Pivot
 • Uporaba orodja Power map za delo s podatkovno zbirko in več tabelami
 • Uvod v tehnologije svetovnega spleta
 • Pristop k spletni predstavitvi podatkov
 • Označevalni jeziki za spletno predstavitev podatkov (HTML in XML)
 • Praktične vaje in primeri izdelave preprostih spletnih predstavitev podatkov

 

3. Temeljna literatura in viri

 • DEČMAN, M. (2017). Napredna raba excela za uporabo podatkov v poslovnem okolju prosojnice. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • McFedries, P. (2016). Teach yourself visually Excel 2016, Indianapolis: J. Wiley & Sons, cop. 2016. Izbrana poglavja, 120 str.
 • Collie, R., in Singh, A. (2016). Power Pivot and Power BI: The Excel User’s Guide to DAX, Power Query, Power BI & Power Pivot in Excel 2010-2016 (2 edition). Uniontown, OH: Holy Macro! Books. Izbrana poglavja, 80 str.
 • Vsebine v spletni učilnici.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • pozna in uporabi praktične pristop k modeliranju podatkov
 • pozna informacijska orodja za upravljanje podatkov v poslovnem okolju
 • zna samostojno razviti enostavno podatkovno zbirko in analitično obdelovati podatkov
 • poznava načela spletne predstavitve podatkov in informacij.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanja
 • laboratorijske vaje v računalniški učilnici
 • e-učenje

 

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit (40 %)
 • praktični izpit (60 %)

Končno oceno predmeta lahko študent dobi, če zadosti naslednjim pogojem:
praktični izpit mora biti pozitiven (več kot 50 %),
vsi deli skupaj morajo biti pozitivni (več kot 50 %).