1651 Angleški poslovni jezik za uspešno sporočanje

1651 Angleški poslovni jezik za uspešno sporočanje

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: Manica Danko, MA TESOL

 

 

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • se usposobi za pisno in ustno komunikacijo v poslovnem okolju;
 • posluša in razume govorjena sporočila;
 • uporablja pisni formalni  jezik v poslovnem okolju;
 • samostojno posluša strokovna besedila in zna pisno in ustno povzeti njihovo vsebino;
 • samostojno pripravi in izvede zahtevno govorjeno predstavitev za poslovno okolje.

Kompetence:

 • tujejezikovna govorna in pisna zmožnost
 • bralno in slušno razumevanja v angleškem jeziku v zahtevnih strokovnih situacijah
 • zmožnost rabe tujega jezika pri argumentaciji in pojasnjevanju v poslovnem okolju
 • zmožnost oblikovanja govorjene predstavitve z upoštevanjem jezikovnih zakonitosti za dano okolje
 • zmožnost delovati v večkulturnem okolju. 

 

2. Vsebina predmeta

 • Značilnosti angleškega poslovnega jezika
 • Angleški jezik v EU okolju (lingua franca
 • Poslovna elektronska sporočila
 • Povzemanje govorjenih poslovnih sporočil
 • Značilnosti jezika v govornih predstavitvah
 • Jezik in uporabno besedišče predstavitev
 • Uporaba vizualnih sredstev
 • Deli predstavitev (uvod, …, zaključek, Q@A)
 • Oblikovanje vizualnih sporočil/prosojnic
 • Uporabne fraze uspešne predstavitve
 • Pojasnjevanje v javnem govoru
 • Argumentiranje stališč v javnem govoru

 

3. Temeljna literatura in viri

 • Powell, M. (2011). Presenting in English: How to Give Successful Presentations.  Heinle, Cengage Learning EMEA.
 • Mascull, B. (2014).Business Vocabulary in Use Advanced. Cambridge University Press. (izbrana poglavja)
 • Izbor aktualnih besedil o poslovnih temah. Dostopno na: https://www.socialeurope.eu/

4. Predvideni študijski rezultati

Študent bo:

 • uporabil slovnične in funkcionalne jezikovne strukture, značilne za poslovno okolje;
 • aktivno uporabil besedišče in terminologijo s poslovnega področja v pisnem in govornem sporazumevanju;
 • povzemal govorjena sporočila v angleškem jeziku;
 • oblikoval in izvedel zahtevno predstavitev značilno za poslovno okolje;
 • tvoril strokovna pisna in govorna besedila, ki ustrezajo jezikovnim protokolom področja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na vaje (v e-učilnici)
 • vaje
 • medpredmetno povezovanje
 • seminarska naloga z ustno predstavitvijo

 

6. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit (60 %)
 • seminarsko delo z ustno predstavitvijo (40 %)