Osnovni podatki o programu

Raven po slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK): 10
Raven po evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK): 8
Raven po evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOVK): 3. stopnja

 

Akreditacija pridobljena 15. 12. 2016 (odločba Nakvis-a št. 6033-9/2016/15).

Veljavnost akreditacije: nedoločen čas.

Način izvajanja programa

Skupni doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja se izvaja kot izredni študij.

Program se izvaja v treh jezikih: slovenskem, hrvaškem in angleškem.

Pogoji za vpis in merila

Na skupni doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretje stopnje se lahko vpišejo diplomanti:
- študijskih programov druge stopnje;
- dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe (za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje programski svet študijskega programa prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS);
- dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program (za vpis v doktorski študijski program tretje stopnje programski svet študijskega programa določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS);
- študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 ECTS ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 ECTS);
- dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

 

Na doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz, pri čemer se enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe ugotavlja v postopku priznavanja in vrednotenja izobraževanja skladno z določili Statuta UL.

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi:
- Uspeha pri študiju (povprečna ocena in ocena zaključnega dela) – 50%
- Uspeha pri izbirnem izpitu (izbirni razgovor) – 50%

 

Glede na število primernih kandidatov in mentorjev skupaj določita omejitev vpisa ustrezna organa Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani in Ekonomske fakultete Univerze na Reki.

 

Kandidat mora obvladati angleški jezik.

 

Kandidat mora v času študija na vseh prejšnjih ravneh študija doseči povprečno oceno vsaj 7.5 v Sloveniji in 3.5 na Hrvaškem. Kandidat z nižjo povprečno oceno mora priložiti priporočilo vsaj enega univerzitetnega profesorja, ki je seznanjen z akademskimi dosežki potencialnega kandidata.

 

POGOJI ZA VPIS ZA KANDIDATE:

 

- z zaključeno specializacijo po končanem visokošolskem strokovnem programu

Kandidati morajo pred vpisom v 1. letnik doktorskega študija opraviti naslednje vsebine podiplomskega študijskega programa Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja:
1. izpit (2011) Analiza javnih politik - 6 KT
2. izpit (2000) Metode družboslovnega raziskovanja - 8 KT
3. izpit (2018) Mehanizmi javnega financiranja - 6 KT
4. izpit (2017) Strateški management v javnem sektorju – 6 KT
5. izpit (774) Upravno procesno pravo – 8 KT
SKUPAJ: 34 KT
Kandidati nimajo organiziranih predavanj, priključijo se lahko predavanjem na 2. stopnji.
Kandidatom se zaračuna opravljanje izpita po ceniku UL.

 

- z zaključenim znanstvenim magisterijem

Kandidatom z zaključenim magisterijem znanosti se priznajo naslednje študijske obveznosti:
1. letnik: IRD 1 – 10 KT
1. letnik: IRD 2 – 20 KT
2. letnik: IRD 3 – 10 KT
2. letnik: USMERITVENI PREDMET 1 – 5 KT
2. letnik: USMERITVENI PREDMET 2 – 5 KT
2. letnik: IZBIRNI PREDMET 1 – 5 KT
2. letnik: IZBIRNI PREDMET 2 – 5 KT
SKUPNO 60 KT

 

Kandidat mora opraviti:

 

V 1. letniku:
1. obvezni predmet Razvoj javne uprave - 10 KT
2. obvezni predmet Filozofija ekonomske znanosti ter vloga mikro in makro ekonomije - 10 KT
3. izbirni metodološki predmet Družboslovna statistika ali Optimizacijski modeli v javnem sektorju - 5 KT
4. Doktorski seminar 1 - 5 KT
SKUPAJ: 30 KT

 

V 2. letniku:
1. IRD 4 – 25 KT
2. Doktorski seminar 2 – 5 KT
SKUPAJ: 30 KT

 

V 3. letniku:
1. IRD 5 – 30 KT
2. IRD 6 – 25 KT
3. Zaključni doktorski seminar in zagovor doktorske disertacije – 5 KT
SKUPAJ: 60 KT

Vpisna dokumentacija

Vloga za vpis, ki se v celoti odda preko spletnega eVŠ portala mora vsebovati:

-    izpolnjeno prijavo za vpis,
-    diplome ali potrdila o diplomiranju na dodiplomski in podiplomski ravni študija (če je kandidat zaključil predhodni študij na Fakulteti za upravo ali na Ekonomski fakulteti Reka, dokazil ni potrebno prilagati),
-    potrdilo o povprečni oceni izpitov na dodiplomski in podiplomski ravni študija (za diplomante Fakultete za upravo in Ekonomske fakultete Reka potrdilo pridobi fakulteta sama),
-    fotokopijo osebnega dokumenta,
-    morebitno potrdilo o nostrifikaciji oziroma enakovrednosti v tujini pridobljene izobrazbe,
-    morebitna dokazila o predhodno opravljenih študijskih obveznostih,
-    motivacijsko pismo,
-    življenjepis,

-    podatke o izbiri mentorja (morebitnega somentorja), ki vključujejo soglasje mentorja (somentorja),
-    podatke o izbiri metodološkega predmeta (Družboslovna statistika ali Optimizacijski modeli v javnem sektorju) v soglasju z mentorjem,
-   idejno zasnovo doktorske disertacije (na predpisanem obrazcu).

Ob vpisu kandidat podpiše izjavo raziskovalca o zavezi k uresničevanju etičnih načel v skladu z Etičnim kodeksom za raziskovalce UL.

Kandidat in matična fakulteta ob vpisu v posamezni letnik študija podpišeta pogodbo o izobraževanju, s katero se pogodbeni strani dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz doktorskega študija ter višini in načinu plačila šolnine.

Vpisnina in šolnina

Vpisnina
- prvi vpis v program: 32 EUR
- vsi nadaljnji vpisi v višji letnik in dodatno leto: 24 EUR

Šolnina za doktorski študij za celoten program znaša 11.000,00 EUR:
1. letnik: 3.670,00 EUR
2. letnik: 3.670,00 EUR
3. letnik: 3.660,00 EUR

Študent lahko šolnino poravna v šestih (6) obrokih.

Možno je tudi sofinanciranje šolnine.
Doktorski študij bo sofinanciran skladno z Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija. Za pridobitev sofinanciranja mora študent izpolnjevati pogoje, ki jih je sprejel Senat Univerze v Ljubljani:
Študenti, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisani v 1. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da imajo povprečno oceno zaključene izobrazbe najmanj 8,00 (upoštevajo se ocene vseh akreditiranih študijskih obveznosti na vseh do sedaj zaključenih visokošolskih študijskih programih).
Študenti, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisani v 2. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da so redno napredovali iz 1. v 2. letnik doktorskega študija. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom Univerze v Ljubljani.
Študenti, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisani v 3. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da so redno napredovali v vse letnike doktorskega študija. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom Univerze v Ljubljani.

V primeru, da študenti doktorskega študija že imajo pridobljeno raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje ali v primeru, da imajo oziroma so že imeli iz javnih sredstev sofinanciran študij po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi ga niso končali, do sofinanciranja ne bodo upravičeni.
O višini sofinanciranja bodo študenti obveščeni šele po vpisu na doktorski študij (predvidoma v mesecu novembru), saj je višina sofinanciranja za posameznega študenta odvisna od števila vpisanih študentov in višine sredstev, ki jih bo univerza prejela.

Seznam mentorjev

Ime in priimek Kontakt
Področje
Dr. Aleksander Aristovnik aleksander.aristovnik@fu.uni-lj.si Ekonomika javnega sektorja;

Upravljanje javnih financ;

Ekonomska analiza javnih politik.

Dr. Jože Benčina joze.bencina@fu.uni-lj.si Analiza učinkovitosti in smotrnosti ter optimizacija delovanja javnega sektorja;

Razvoj modelov ter preverjanje kakovosti upravljanja in ravni participacije v skupnosti;

Evalvacijski modeli javnih investicijskih programov in projektov.

Dr. Mitja Dečman mitja.decman@fu.uni-lj.si E-uprava;

Digitalna transformacija;

Informacijska družba in tehnologija.

 

Dr. Tatjana Stanimirović tatjana.stanimirovic@fu.uni-lj.si Računovodstvo javnega sektorja;

Ekonomika in računovodstvo zasebnega sektorja;

Davčno računovodstvo.

 

Dr. Tina Jukić tina.jukic@fu.uni-lj.si E-uprava;

Družbeni mediji.

 

Dr. Maja Klun maja.klun@fu.uni-lj.si Javne finance in davčni sistem;

Ekonomika javnega sektorja;

Fiskalna politika.

Dr. Polonca Kovač polonca.kovac@fu.uni-lj.si Reforme in evropeizacija javne uprave;

Upravno in davčno procesno pravo;

Transparentnost in participacija v javnem upravljanju.

 

Dr. Tatjana Kozjek tatjana.kozjek@fu.uni-lj.si Ravnanje z ljudmi pri delu;

Fleksibilnost in varnost na področju dela (trg dela, …);

Organizacijsko vedenje.

Dr. Mirko Pečarič mirko.pecaric@fu.uni-lj.si Upravno pravo;

Regulacija, regulativne tehnike;

Javne službe.

Dr. Pevcin Primož primoz.pevcin@fu.uni-lj.si Management v javnem sektorju;

Decentralizacija in lokalna avtonomija;

Ekonomika gospodarskih in negospodarskih javnih služb.

 

Dr. Iztok Rakar iztok.rakar@fu.uni-lj.si Lokalna samouprava;

Primerjalna javna uprava.

Dr. Stanka Setnikar-Cankar stanka.setnikar-cankar@fu.uni-lj.si Ekonomika javnega sektorja; Analiza poslovanja;

Regulatorne politike.

Dr. Tina Sever tina.sever@fu.uni-lj.si Upravni postopki;

Okoljsko pravo.

Dr. Janez Stare janez.stare@fu.uni-lj.si
Ljudje in organizacija v javni upravi;

Zdravi in vitalni pri delu;

Izboljševanje delovnega okolja.

Dr. Ljupčo Todorovski ljupco.todorovski@fu.uni-lj.si E-uprava;

Odprti podatki.

Dr. Nina Tomaževič nina.tomazevic@fu.uni-lj.si Ravnanje z ljudmi (HRM);

Management;

Družbena odgovornost;

Trajnostni razvoj.

Dr. Lan Umek lan.umek@fu.uni-lj.si Analiza (prosto dostopnih) podatkov javnega sektorja; Odkrivanje znanj iz podatkov;

Razvoj kazalnikov za primerjavo statističnih enot (občin, držav, ustanov ...);

Anketna metodologija.

 

Dr. Verica Trstenjak verica.trstenjak@fu.uni-lj.si evropsko pravo (evropsko ustavno in procesno pravo), evropsko civilno pravo, predvsem evropsko varstvo potrošnikov, avtorske pravice EU, javna naročila, temeljne pravice v EU, državljanstvo EU, NGO in civilno pravo.
Dr. Valentina Franca valentina.franca@fu.uni-lj.si Delovno pravo, kadrovski management
Dr. Mitja Durnik mitja.durnik@fu.uni-lj.si Postmoderna javna uprava;

Javna uprava v mednarodnih odnosih;

Javna uprava in migracije

Dr. Jernej Buzeti jernej.buzeti@fu.uni-lj.si Vodenje, ravnanje s človeškimi viri, organizacijska dinamika
Dr. Žiga Kotnik ziga.kotnik@fu.uni-lj.si Javne finance

Načrtovanje proračunov

Okoljski davki

Vrednotenje okoljskih politik

Analiza učinkovitosti javnega sektorja

Dr. Bruno Nikolić bruno.nikolic@fu.uni-lj.si Ustavno pravo s poudarkom na človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, pravo EU (notranji trg, priseljevanje, konkurenca), zdravstveno pravo

1. letnik

Študenti 1. letnika opravljate obveznost dveh obveznih predmetov: Razvoj javne uprave in Filozofija ekonomske znanosti ter vloga mikro in makro ekonomije. V soglasju z mentorjem (glede na temo doktorske disertacije) izberete en izbirni predmet. Izbirate med predmetoma Družboslovna statistika in Optimizacijski modeli v javnem sektorju. Poleg tega izvedete tudi individualno raziskovalno delo in doktorski seminar. V tem okviru pripravite dispozicijo doktorske disertacije.

 

Predmeti:

3000 Razvoj javne uprave (10 ECTS)
3001 Filozofija ekonomske znanosti ter vloga mikro in makro ekonomije (10 ECTS) – EF*

 

• Izbirni metodološki predmet (študent izbere en predmet):
o 3002 Družboslovna statistika (5 ECTS) ali
o 3003 Optimizacijski modeli v javnem sektorju (5 ECTS)

 

3039 Individualno raziskovalno delo 1 (10 ECTS)
3040 Individualno raziskovalno delo 2 (20 ECTS)
3041 Doktorski seminar 1 (5 ECTS)

 

Obveza študenta je, da v 1. letniku opravi študijske obveznosti v obsegu 10 ECTS na partnerski fakulteti. Na partnerski fakulteti lahko opravite tudi Individualno raziskovalno delo in Doktorski seminar.

 

*predmet izvaja EF

2. letnik

Študenti 2. letnika izbirate med dvema moduloma in sicer Javno upravljanje in Ekonomski modul. V okviru modula opravite dva usmeritvena predmeta, poleg tega pa še dva izbiran predmeta. Med obveznosti letnika sodita tudi individualno raziskovalno delo in doktorski seminar. Med pogoji za vpis v 3. letnik je potrjena tema doktorske disertacije.

 

Modul: JAVNO UPRAVLJANJE

Usmeritvena predmeta:

 

 

Modul: EKONOMSKI

Usmeritvena predmeta:

 

 

Obveza študenta je, da v 2. letniku opravi študijske obveznosti v obsegu 15 ECTS na partnerski fakulteti. Na partnerski fakulteti lahko opravite tudi Individualno raziskovalno delo in Doktorski seminar.

 

*predmet izvaja EF

3. letnik

V 3. letniku študenti opravite individualno raziskovalno delo, zaključni doktorski seminar in zagovarjate doktorsko disertacijo.

 

 

Obveza študenta je, da v 3. letniku opravi študijske obveznosti v obsegu 5 ECTS na partnerski fakulteti. Na partnerski fakulteti lahko opravite tudi Individualno raziskovalno delo in Doktorski seminar.

Izbirni predmeti

Dodatna interdisciplinarnost študijskih vsebin je zagotovljena z izbirnimi predmeti štirih različnih ved (informacijske, ekonomske, organizacijske in pravne vede). Izbirate lahko iz nabora predmetov programa, ki vsebuje preko 30 izbirnih predmetov ali med predmeti drugih fakultet. Vsi izbirni predmeti so vrednoteni s 5 kreditnimi točkami po ECTS.

 

3008 Teorija informacijskih sistemov – izbrane teme
3009 Primerjalno upravno procesno pravo
3010 Fiskalna politika
3011 Sistem pravne ureditve položaja javnih uslužbencev
3012 Politični sistem Evropske unije
3013 Ekonomika in menedžment liberalizacije in regulacije trgov
3014 Ekonomika nepridobitnih organizacij
3015 Primerjalna socialna politika
3016 Strateški management v javnem sektorju 3
3017 Odprtost in preglednost javne uprave
3018 Integriteta v javnem sektorju
3019 Upravljanje in management IT
3020 Akademska angleščina v upravljanju in ekonomiki javnega sektorja
3021 Mednarodno poslovanje - EF*
3022 Ekonomske integracije - EF*
3023 Teorija podjetja - EF*
3024 Analiza družbeno odgovornega poslovanja v javnem sektorju - EF*
3025 Intelektualni kapital in ekonomija znanja - EF*
3026 Regionalna vs. globalna trgovinska politika - EF*
3027 Nova ekonomska realnost - EF*
3028 Strateški marketing v javnem sektorju - EF*
3029 Znanstveni pristop in ICT projektni management - EF*
3030 Makroekonomske teorije in politike v globalni ekonomiji - EF*
3031 Sodobni finančni trgi in institucije - EF*
3032 Ravnanje s tveganji - EF*
3033 Računovodsko poročanje v javnem sektorju - EF*
3034 Mikroekonomska teorija in uporaba - EF*
3035 Ekonomika energetike - EF*
3036 Upravljanje organizacijske kompleksnosti - EF*
3037 Vrednotenje projekta v javnem sektorju - EF*
3038 Upravljanje Evropske Unije - EF*

 

Študenti skupnega programa se lahko vključujete tudi v različne oblike mednarodnih izmenjav (ERASMUS, BASILEUS, CEEPUS…) ter opravljate posamezne obveznosti na drugih univerzah v tujini.

 

*predmet izvaja EF