Mentorstvo in ocenjevanje

Mentor v organizaciji in na fakulteti ter priprava in ocenjevanje problemske naloge

Mentor v organizaciji

Mentorja v organizaciji določi organizacija. Mentor mora biti strokovno usposobljena oseba, delavec z izobrazbo, ki pa ni nižja od tiste, ki jo bo pridobil študent po zaključku študija in ima delovne izkušnje na ustreznem strokovnem področju. Izjemoma lahko pri posameznih izvajalcih, kjer nihče od zaposlenih ne izpolnjuje pogojev, za mentorja določijo zaposlenega, ki ima največ izkušenj z zahtevnimi in odgovornimi nalogami.

Po končani praksi mentor v organizaciji oceni tudi problemsko nalogo na obrazcu Ocenjevalni list mentorja v organizaciji.

Mentor na fakulteti

Mentor na fakulteti je habilitiran učitelj:

  • za univerzitetni študijski program mora biti mentor po nazivu vsaj docent;
  • za visokošolski strokovni študijski program mora biti mentor po nazivu vsaj višji predavatelj.Določitev mentorja na fakulteti

Študent izbere temo problemske naloge izmed razpisanih tem, ki so objavljene na spletni strani oz. v e-učilnici in glede na temo izbere mentorja (podatek je v tabeli napisano poleg posamezne teme).
Če organizacija ali študent predlaga svojo temo, ki ni med razpisanimi temami, si mora študent sam poiskati mentorja na fakulteti (in sicer glede na vsebinsko področje teme čim bolj ustreznega mentorja).  Pri tem mora upoštevati zgoraj navedene pogoje (docent, višji predavatelj). Študent z mentorjem pripravi obrazec Prijava teme problemske naloge obvezne študijske prakse in odda v Referat za študijske zadeve.
Mentor na fakulteti se po oddaji obrazca Prijava teme problemske naloge ne more več zamenjati.

Priprava in ocenjevanje problemske naloge

Pri pripravi problemske naloge se študent lahko obrne na mentorja za pomoč. Pri pripravi mora upoštevati tudi Navodila za pisanje  poročila problemske naloge, pomaga pa si lahko prav tako z obrazcem Ocenjevalni list mentorja na Fakulteti za upravo, saj so v tem obrazcu opredeljeni kriteriji, katere pri ocenjevanju upošteva mentor.