Študijska praksa

O študijski praksi

Študijska praksa predstavlja pomemben del študija in enega ključnih korakov na poti k zaposlitvi.  Praksa v številnih primerih predstavlja podlago za dogovor z delodajalcem za kasnejšo zaposlitev. Lahko omogoča neponovljivo praktično izkušnjo, ki bo v veliko pomoč pri nadaljnji karieri.

Študijska praksa postaja vse pomembnejša odskočna deska na trgu delovne sile. Študentje imajo na praksi, poleg znanja, priložnost pridobiti še druge sposobnosti, ki so večkrat odločilnega pomena pri njihovem bodočem strokovnem delu. Na praksi lahko študentje spoznajo, kako uporabiti teoretično znanje v praktičnih primerih. Pridobivajo delovne navade, učijo se delati v skupini, komunicirati s sodelavci, vodji skupin in vodstvenim osebjem. Praksa je koristna tudi za razvoj študentovih osebnih lastnosti in spretnosti.

Cilj študijske prakse:

  • delo študenta v delovnem okolju organizacije ter razvoj delovnih kompetenc,
  • praktično reševanje določenega problema z vnaprej izbranega področja, ki ga rešuje ob podpori mentorja iz organizacije in mentorja na fakulteti.

Fakulteta  študentu za uspešno opravljanje prakse zagotovi izvedbo seminarja, kjer se ga seznani z osnovami prakse, ki jo bo opravljal v organizaciji. Študent mora pri opravljanju študijske prakse upoštevati Pravilnik o pravicah in obveznostih študentov, Navodila za pisanje poročila problemske naloge ter pogoje in organizacijo dela v organizaciji in predpise o varstvu pri delu.

Trajanje in postopek prijave

Trajanje prakse, postopek prijave prakse ter pogoji za priznanje prakse

Razpisana mesta

Prosta mesta kjer lahko opravljate študijsko prakso

Mentorstvo in ocenjevanje

Mentor v organizaciji in na fakulteti ter priprava in oddaja problemske naloge

(foto: freedigitalphotos.net)

Teme problemskih nalog

Teme problemskih nalog za študijsko leto 2020/2021

(foto: freedigitalphotos.net)

Zavarovanje

Pred pričetkom prakse je potrebno urediti tudi zavarovanje

(foto: freedigitalphotos.net)

Pravilniki in obrazci

Pravilniki in obrazci, ki urejajo področje študijske prakse