Študenti športniki, umetniki

Študenti športniki, umetniki, kulturniki

Študentke in študenti, ki uveljavljajo status študenta s posebnim statusom športnika, umetnika ali študenta, ki je dejaven v organih fakultete, podaljšujejo svoj status za vsako študijsko leto posebej.
V ta namem oddajo vlogo, ki jo naslovijo:

Fakulteta za upravo
Komisija za dodiplomski / magistrski / doktorski študij (op: izberete le eno komisjo, glede na stopnjo študija)
Gosarjeva 5
1000 Ljubljana

Prošnjo oddajo v referatu za študijske zadeve ali v glavni pisarni.

KORISTNE INFORMACIJE:
Pravilnik o pravicah in obveznostih študentov
Obrazec: Prošnja za pridobitev statusa študenta s posebnim statusom

Merila za uveljavljanje statusa študenta športnika:
Kandidati, ki lahko uveljavljajo posebne pogoje izobraževanja iz naslova študenta športnika, so:

  • kategorizirani športniki,
  • študenti, ki so s strani posamezne nacionalne športne zveze uradno imenovani za trenerja reprezentance ali posameznega kategoriziranega športnika.

Kategoriziran športnik iz prve alineje prejšnjega odstavka je tisti športnik, ki si je na podlagi kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ) in Paraolimpijskega komiteja Slovenije pridobil enega od naslednjih nazivov: športnik svetovnega razreda, športnik mednarodnega razreda, športnik perspektivnega razreda, športnik državnega razreda, športnik mladinskega razreda. Dokazilo o kategorizaciji je uradno potrdilo o statusu, ki ga izda Odbor za vrhunski šport pri OKS-ZŠZ.
Pravice iz naslova statusa študenta športnika lahko uveljavlja tudi študent, ki ga posamezna nacionalna športna zveza uradno imenuje za trenerja reprezentance ali posameznega kategoriziranega športnika, ter je neposredno vključen v pripravo in realizacijo programov kategoriziranih športnikov. Dokazilo o izpolnjevanju teh pogojev je potrdilo, ki ga izda OKS-ZŠZ za aktualno študijsko leto.
Status študenta športnika traja eno študijsko leto z možnostjo podaljšanja.

Merila za uveljavljanje statusa študenta umetnika/kulturnika:
Kandidat, ki lahko uveljavlja pravice iz naslova študenta umetnika/kulturnika je:

  • član nacionalnega ali mednarodnega društva ali zveze društev s področja umetnosti,
  • študent s potrdilom o statusu kulturnega delavca,
  • študent z javno priznanimi umetniškimi deli.

Član nacionalnega ali mednarodnega društva ali zveze društev s področja umetnosti iz prve alineje prejšnjega člena je tisti umetnik/kulturnik, ki je po izpolnjevanju meril omenjenih institucij že včlanjen v društvo oz. zvezo naslednjih umetniških dejavnosti: glasbeno, likovno, filmsko, gledališko, plesno, literarno, fotografsko ali drugih umetniških dejavnosti. Dokazilo o članstvu je uradno potrdilo o članstvu, ki ga izda posamezno nacionalno ali mednarodno društvo ali zveza društev s področja umetnosti. Potrdilo o statusu kulturnega delavca izda Ministrstvo za kulturo.
Kandidat, ki uveljavlja priznanje statusa umetnika/kulturnika iz naslova javno priznanih umetniških del, mora predložiti življenjepis in po letih ločen seznam izvedenih del, glede na dejavnost, s katero se ukvarja.