Študenti s posebnim statusom

Študenti s posebnim statusom

Področje študentov s posebnim statusom (ŠPS) na FU pokriva dve skupini študentov, ki so upravičeni do posebnega statusa med študijem. V prvi skupini so športniki ali umetniki oz. kulturni delavci, ki so dosegli vidne rezultate na svojem področju delovanja in na osnovi tega lahko uveljavljajo status študenta športnika/umetnika/kulturnika. V drugo skupino spadajo študenti s posebnimi potrebami (ŠPP) oz. z dolgotrajnimi poškodbami, motnjami, primanjkljaji ali težavami, ki otežujejo njihovo polno in učinkovito vključitev v izvajanje študijskih programov. To so študenti z delno ali popolno izgubo vida (slabovidni in slepi študenti), študenti z delno ali popolno izgubo sluha (naglušni in gluhi študenti), študenti z govorno-jezikovnimi težavami (težavami v komunikaciji), študenti z gibalno oviranostjo, študenti z dolgotrajno ali kronično boleznijo, študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi težavami (psihološke težave). Študenti s posebnimi potrebami potrebujejo v študijskem procesu in v študijskem okolju različne prilagoditve, ker se srečujejo z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje in sodelovanje v študijskem procesu.

 

Poslanstvo in vizija
FU na tem področju deluje v skladu s svojim poslanstvom in vizijo: skrbi za njegov razvoj, raziskuje domačo in mednarodno prakso, prenaša spoznanja v ozaveščanje širše javnosti ter izobraževanje in usposabljanje visokošolskih učiteljev pri  prilagoditvi pedagoškega dela in ŠPP na svoji poklicni poti.V javnosti nastopamo kot pobudnik akcij za promoviranje enakih možnosti in inkluzivnega izobraževanja. Iščemo primere dobre prakse in prenašamo spoznanja v ozaveščanje širše javnosti. Povezujemo se s strokovnjaki pri iskanju optimalnih rešitev za konkretne probleme ŠPP in skupaj z njimi določamo smernice in načela za oblikovanje enotne politike ŠPP. Na osnovi rezultatov organiziramo ozaveščanje in usposabljanje tako visokošolskih učiteljev kot tudi ŠPP. Prepoznavni smo po zanimivih strokovnih srečanjih o in za ŠPP, ki prispevajo k oblikovanju realnega mnenja širše javnosti o problematiki ŠPP v Sloveniji.

 

Namen
Glavni namen področja je pomoč študentom, ki sega od zagotovitve posebnega statusa do koordinacije nalog in aktivnosti v zvezi z reševanjem njihove problematike. Zato se pri izvajanju študijskih programov študentom, ki pridobijo status študenta s posebnimi statusom, z odločbo FU, s Statutom Univerze v Ljubljani in posebnim pravilnikom zagotovi določene prilagoditve.

 

Cilji
Na področju ŠPS izvajamo različne dejavnosti, katerih cilj je:

  • spremljanje in razvoj področja na strateški ravni fakultete,
  • evidentiranje problemov, posebej pri delu s ŠPP in iskanje optimalnih rešitev,
  • izboljšanje pogojev študija za ŠPP z implementacijo inovativnih pristopov,
  • načrtovanje in izvedba projektov, ki pospešujejo vključitev ŠPP v proces študija,
  • skrbno načrtovanje politike delovanja na področju in oblikovanja njenih smernic, ki naj bi zagotovile konsistentno obravnavo sprememb in njihovo transparentnost,
  • sodelovanje s ŠPP na fakulteti, z različnimi službami/komisijami na univerzi, drugimi članicami UL in univerzami ter zunanjimi ustanovami (državnimi ustanovami, zavodi, društvi, centri, organizacijami) in posameznimi strokovnjaki v slovenskem in mednarodnem prostoru s področja posebnih potreb,
  • svetovanje ter sodelovanje pri usposabljanju koordinatorjev in tutorjev učiteljev ter tutorjev študentov za delo s ŠPP na fakulteti,
  • osveščanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter drugih zaposlenih tako na fakulteti koti tudi na drugih (zainteresiranih) članicah UL o delu in sodelovanju s ŠPP,
  • spodbujanje akcij za promoviranje enakih možnosti in inkluzivnega izobraževanja (okrogle mize, posveti, izobraževanja, dnevi (teden) enakih možnosti študija ipd.).

 

Pridobitev posebnega statusa
Pri zagotovitvi posebnega statusa delujemo v skladu s Pravilnikom o ŠPP Univerze v Ljubljani in z našim Pravilnikom o pravicah in obveznostih študentov. Pri vpisu vsak študent lahko zaprosi za dodelitev posebnega statusa z individualno prošnjo, v kateri obrazloži posebne potrebe in zanimanje za izbrani študijski program. Zahtevek za pridobitev statusa lahko vloži študent na prvi, drugi ali tretji stopnji študijskih programov na predpisanem obrazcu, ki je v prilogi Pravilnika o pravicah in obveznostih študentov in dostopen na spletni strani fakultete (povezava do pravilnikov in obrazcev>>).

 

Praviloma študent vloži zahtevek ob vpisu v prvi letnik študijskega programa za celotno obdobje študija, razen če gre za težavo, nastalo med letom, ali težavo, ki terja prilagoditve v omejenem časovnem obdobju. V zahtevku mora študent opredeliti, katere težave ima in katere prilagoditve naj bi, zaradi svojih težav oz. posebnih potreb, imel pri izvajanju študijskih programov. Priložiti mora dokazila o težavah oziroma ovirah, zlasti izvide zdravstvene ustanove (bolnišnice) o kronični ali dalj časa trajajoči bolezni oziroma poškodbi, odločbo o statusu invalida, mnenja invalidske komisije oziroma komisije za usmerjanje otrok, mladostnikov oziroma mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem zdravju oziroma odločbo o statusu otroka s posebnimi potrebami (odločba o usmeritvi oziroma razvrstitvi). V zahtevku mora študent opredeliti, katere prilagoditve uveljavlja. O dodelitvi statusa odloča Komisija za dodiplomski študij FU na prvi stopnji in Komisija za magistrski študij na drugi oz. tretji stopnji. Študent uveljavlja prilagoditve v skladu s sklepom komisije.

Vsak študent s posebnim statusom mora sam poskrbeti, da pravočasno (takoj po prejemu odločbe o dodelitvi posebnega statusa) o tem obvesti predavatelja oz. nosilca predmeta, pri katerem želi uveljavljati prilagoditve in se z njim dogovori o načinu njihove izvedbe.

Študenti s posebnimi potrebami

Fakulteta za upravo zgledno ravna s študenti s posebnimi potrebami. Pogovor in enakopravna obravnava je ključ do prijetnega počutja vseh naših študentov, ne glede na življenjsko situacijo.

Študenti športniki in umetniki

Razumemo naše študente športnike in umetnike, zato jih pri razvoju njihovih talentov podpiramo z dodelitvijo posebnega statusa ter jim dodajamo naš košček v njihovem mozaiku do uspeha.

Tutorstvo

Priskoči na pomoč študentom s posebnim statusom, ki jo velikokrat potrebujejo.