Pogoji napredovanja za podiplomske programe

Pogoji napredovanja za podiplomske študijske programe

Pogoji napredovanja v višji letnik za študijsko leto 2019/2020

Napredovanje v 2. letnik:

 • redni študij: 52 KT,
 • izredni študij: 44 KT.

Ponovni vpis pri rednem in izrednem študiju

Skladno s 125. členom Statuta Univerze v Ljubljani lahko študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, v času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil pogoje za ponavljanje, predpisane s študijskim programom.

Študent, ki ni opravil obveznosti za vpis v 2. letnik, lahko enkrat ponavlja letnik, če:

 • je opravil obveznosti 1. letnika v obsegu 30 KT,
 • je bil vpisan v 1. letnik v študijskem letu 2018/2019.

Vpis v dodatno leto

Dodatno leto lahko vpišejo študenti, ki so bili v študijskem letu 2018/2019 vpisani v 2. letnik in v času študija od vključno študijskega leta 2012/2013 niso ponavljali letnika ali spremenili študijskega programa.

Na podlagi 70. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/1993, 39/1995 Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998 Odl.US: U-I-34/94, 35/1998 Odl.US: U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003, 134/2003-UPB1, 63/2004, 100/2004-UPB2, 94/2006, 119/2006-UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009, 62/2010-ZUPJS, 34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16, 78/2011, 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 109/2012, 85/2014, 75/2016, 65/17) status študenta preneha:

 • študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,
 • če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
 • če se izpiše,
 • če je bil izključen.

Študenti, ki bodo od vključno študijskega leta 2012/2013 dalje ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer, nimajo pravice do vpisa v dodatno leto. Status študenta jim preneha ob zaključku zadnjega semestra.

Študentu se iz upravičenih razlogov lahko podaljša status študenta, vendar največ za eno leto. Študentke matere, ki v času študija rodijo in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.

Rok za oddajo prošenj je 25. 9. 2019.

Menjava načina študija

Študent lahko menja način študija samo ob napredovanju v višji letnik. Prepis iz izrednega na redni študij se lahko dovoli, če ima študent opravljene vse obveznosti vpisanega letnika in če so v letniku, v katerega se želi vpisati, še prosta mesta. Prepis iz rednega na izredni študij se dovoli, če študent izpolnjuje pogoje napredovanja v višji letnik, ki veljajo za izredne študente. Število mest višjega letnika je omejeno s številom razpisanih mest za vpis v 1. letnik. Študent lahko med študijem na programu samo enkrat menja način študija.

O menjavi načina študija odloča Komisija za podiplomski študij na pisno vlogo študenta.

Rok za oddajo prošenj je 25. 9. 2019.

Nadaljevanje študija po prekinitvi

Na podlagi 128. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 8/2005, 118/2005, 72/2006, 76/2006, 59/2007, 82/2007, 5/2008, 42/2008, 62/2008, 14/2009, 38/2009, 48/2009, 55/2009, 3/2010, 47/2010, 18/2011, 26/2011, 89/2011, 26/2012, 38/2012, 50/2012, 56/2012, 106/2012, 35/2013, 83/2013, 22/2014, 35/2014, 57/2014, 16/2015, 82/2015, 92/2015, 4/2016, 4/2017, 56/17, 14/18, 39/18) lahko študent, ki je izgubil status študenta, ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen, če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora študent vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija na Komisijo za podiplomski študij. Komisija za dpdiplomski študij na podlagi dokazil o opravljenih študijskih obveznostih do prekinitve odloči o upravičenosti do nadaljevanja oz. dokončanja študija. V primeru pozitivne odločitve se določi letnik, v katerem lahko kandidat nadaljuje izobraževanje oziroma obveznosti, ki jih mora opraviti za dokončanje študija. Ob tem se kandidatu določi tudi pogoje in obveznosti, ki jih mora ponovno ali/in dodatno opraviti, če se je v tem času spremenil akreditiran študijski program, v katerega je vpisan ali ga zaključuje.

Rok za oddajo prošenj je tekom celotnega študijskega leta.